Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical in the primary response of chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine

Název česky Přítomnost heterozygotní delece ATM nemusí být rozhodující v prvotní odpovědi buněk chronické lymfocytární leukémie na fludarabin
Autoři

ČEJKOVÁ Soňa ROČŇOVÁ Ludmila POTĚŠIL David ŠMARDOVÁ Jana NOVÁKOVÁ Věra CHUMCHALOVÁ Jitka ŽEŽULKOVÁ Dita BORSKÝ Marek DOUBEK Michael BRYCHTOVÁ Yvona POSPÍŠILOVÁ Šárka KLABUSAY Martin MAYER Jiří TRBUŠEK Martin

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Journal of Haematology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0609.2008.01177.x
Doi http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0609.2008.01177.x
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova chronic lymphocytic leukemia; fludarabine; rituximab; ATM; p53
Popis Cíle: Abnormality dvou genů, p53 nebo ATM, dvou kooperujících tumor-supresorových genů, prokazatleně zhoršují možnosti léčby u pacientů s chronickou lymfocytární leukémiíí (CLL). Ačkoli se tyto aberace zdají být u CLL navzájem se vylučujícící, inaktivace výše zmíněných genů vedek horší prognóze. Testovali jsme in vitro senzitivitu CLL vzorků s heterozygotní delecí ATM k fludarabinu a combinaci fludarabinu a rituximabu; odezvy byly srovnávány s bunňkami s abnormalitami v genu TP53 a S wild-type (wt) buňkam, abychom vymezili relativní význam delece ATM. Metody: Provedli jsme analýzu na 59 charakterizovaných CLL vzorcích pomocí WST-1 assay. Pro monitoring aktivace ATM/p53 dráhy byla použita metoda western-blottingu a kvantitativni real-time PCR. Výsledky a závěr: Vzorky a abnormalitami v TP53 genu při použití klinicky relevantní koncentrace fludarabinu vykazovaly výrazně vyšší rezistenci než ostatní CLL vzorky (p = 0,012); skupina vzorků s delecí ATM nebyla rezistentnější než wt vzorky. Stejně tak i podobná indukce p53 proteinu a jeho down-stream genů PUMA a BAX u wt vzorků a vzorků s delecí aTM potvrdila, že výše zmíněné skupiny vzorků mají zachovanou rozhodující pro-apoptotickou odpověď. Vzájemný poměr vzorků, které byly senzitivizovány k fludarabinu pretreatmentem rituximabem byl u vzorků s abnormalitami v p53 a ATM nevýznamně nižší (p = 0.22) ve srovnání s wt vzorky (30%; 29%; 50%). Přítomnost ATM delece (11q22-23) u CLL buněk tak nemusí být považována za indikaci k rezistenci na fludarabin nebo jeho kombinaci s rituximabem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info