Doktorské studium na LF MU

Podmínky studia platné pro studenty s nástupem do studia do 31. 8. 2019

Znění podmínek pro původní doktorské studijní programy/obory naleznete v samostatné sekci.


Podmínky studia platné pro studenty s nástupem do studia od 1. 9. 2019

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.

Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:

  1. splnit požadavky individuálního studijního plánu
  2. absolvovat minimálně 5 okruhů kurzů společného základu, přičemž povinným je absolvování kurzu Anglický jazyk, zakončeného zkouškou (4 kurzy společného základu + AJ)
  3. absolvovat minimálně 4 oborové kurzy (v kompetenci oborové rady)
  4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
  5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkáních projektového týmu)
  6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
  7. složit státní doktorskou zkoušku
  8. odevzdat dizertační práci
  9. získat 240 kreditů za studium

Okruhy kurzů společného základu

Kurzy společného základu zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných kurzů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).

Student vybírá dle svého uvážení minimálně 4 kurzy z níže uvedených šesti okruhů a povinně absolvuje kurz Anglický jazyk.

1. Anglický jazyk

Povinné absolvování pro všechny studenty, ukončeno zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (s výjimkou doktorandů ve studijních programech uskutečňovaných v angličtině). Nejedná se o prezenční výuku jako takovou, ale o samostatnou přípravu ke zkoušce. Studenti doktorského studia však v případě potřeby mohou navštěvovat jazyková cvičení pro mediky, případně mohou absolvovat kurzy Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině, které vedou k dalšímu rozvoji a posílení jejich jazykových kompetencí.

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech

Např. kurz Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech, Získávání vědeckých informací, Kurz základů vědecké práce AV ČR.

3. Etické a právní aspekty výzkumu

Např. kurz Etika biomedicínského výzkumu, Law, ethics and philosophy of science.

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení

Např. kurz Plánování, organizace a hodnocení klinických studií.

5. Analýza dat

Např. kurz Analýza klinických dat, Analýza dat pro Neurovědy.

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti

Např. kurz The art of research and scientific writing, Rétorika. Kultura mezilidské komunikace.

7. Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě

Oborové specializované kurzy

Prohlubují znalosti a dovednosti v oboru a jeho metodice.

Může jít o předměty, kurzy (např. metodické kurzy), pravidelně pořádané semináře. Jejich nabídka je v kompetenci oborové rady (případně oborové komise). Student volí ty, které odpovídají zaměření tématu disertační práce. Tyto kurzy jsou zpravidla zařazeny pod „předmět“ Odborná příprava - specializované předměty, jejich kombinace a potřeba vzhledem k zvolenému tématu je volné pole pro iniciativní přístup v konzultacích se školitelem a pro jeho doporučení. Klasická výuka v těchto kurzech neprobíhá, je to samostudium a absolvování vhodných odborných akcí během celého průběhu studia. Celá snaha směřuje k závěrečné státní doktorské zkoušce před obhajobou dizertační práce. Studijní plán na následující semestr schvaluje školitel na začátku příslušného semestru, plnění studijních povinností a stanoveného plánu hodnotí školitel na konci každého semestru, hodnocení pak uděluje oborová rada na návrh školitele (minimálně 1x ročně).

Příprava dizertační práce

Zahrnuje vytvoření literárního přehledu tezí, sběr dat, statistické hodnocení, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, zpracování vzorků, účast na specializovaném semináři, přednáškovou činnost k tématu práce, případně klinickou praxi. Naplnění stanoveného plánu hodnotí školitel na konci každého semestru, hodnocení pak uděluje oborová rada na návrh školitele. 

Publikační aktivita

Celofakultně platné podmínky doktorského studia stanovují jako publikační minimum jednu prvoautorskou publikaci originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo dvě prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3).

Kategorie WoS oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé oborové rady mohou pro svůj obor zvýšit publikační minimum dle zvážení.

Podíl na výuce může činit maximálně 150 hod./4 roky.

Průchod doktorským studiem

Průchod studiem uskutečňovaným na LF MU lze modelově charakterizovat takto:

25 ECTS

Společné kurzy: AJ + minimálně 4

195 ECTS

Dizertační práce (120 ECTS), publikační aktivita (30 ECTS), zahraniční stáž (25 ECTS), prezentace na mez. konferencei (10 ECTS), pomoc při výuce (10 ECTS) + variantně atestace během studia (10 ECTS)

20 ECTS

Oborové kurzy: Minimálně 4

Kreditní systém

Doktorské studium probíhá semestrálně, podmínkou postupu do vyššího semestru je získání alespoň 20 kreditů za semestr předchozí nebo 45 kreditů za poslední 2 semestry.

Kredity se pak zpravidla udělují dle následujícího klíče:

1. Příprava disertační práce I–VIII

Hodnotí školitel na konci každého semestru a hodnocení uděluje OR na jeho návrh: 5–15 kreditů/semestr
(účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, příprava vlastního projektu, práce na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednášková prezentace, klinická praxe)

2. Odborná příprava I–VIII

Plnění hodnotí školitel na konci každého semestru a hodnocení uděluje OR na jeho návrh: 1–8 kreditů/semestr
(absolvování oborově specializovaného kurzu, účast na oborovém semináři, výběrové přednášce, aktivní přednáška, studium literatury, samostudium a absolvování vhodných odborných akcí po celý průběh studia. Celá snaha směřuje k závěrečné státní doktorské zkoušce před obhajobou.)

3. Pomoc při výuce

1–8 kreditů/semestr
Samostatná výuka či pomoc při výuce v maximálním rozsahu 150 hodin kumulativně za 4 roky studia. 

4. Zahraniční stáž

5–25 kreditů/semestr  

5. Absolvování předmětu či kurzu společného základu

5 kreditů
Minimální počet absolvovaných kurzů či předmětů ohodnocený kredity je 5 (angličtina + 4 společné předměty). Maximální počet není stanoven.

6. Předmět atestace

(je-li atestace složena v průběhu DSP):
Složení testu ve Společném kmeni atestačního vzdělávání: 10 kreditů
složení atestace v oboru shodném (podobném) PhD: 10 kreditů

7. Publikační činnost

Typ publikace Kredity
Originální publikace v časopise s IF – 1. autor Kvartil WoS: Q1 = 50, Q2 = 40, Q3 = 30, Q4 = 20
Originální publikace v časopise bez IF – 1. autor 10
Souhrnná práce v časopise s IF – 1. autor Kvartil WoS: Q1 = 50, Q2 = 40, Q3 = 30, Q4 = 20
Souhrnná práce v časopise bez IF – 1. autor 5
Originální publikace v časopise s IF – spoluautor Kvartil WoS: Q1 = 25, Q2 = 20, Q3 = 15, Q4 = 10
Originální publikace v časopise bez IF – spoluautor 5
Souhrnná práce v časopise s IF – spoluautor Kvartil WoS: Q1 = 25, Q2 = 20, Q3 = 15, Q4 = 10
Souhrnná práce v časopise bez IF – spoluautor 3
Kapitola v odborné knize v ČJ – 1. autor 10
Kapitola v odborné knize v AJ – 1. autor 30
Kapitola v odborné knize v ČJ – spoluautor 5
Kapitola v knize v AJ – spoluautor 10
Odborná kniha v ČJ – 1. autor, editor 20
Odborná kniha v AJ – 1. autor, editor 40
Odborná kniha v ČJ – spoluautor 10
Odborná kniha v AJ – spoluautor 30
Abstrakt (konferenční sborník, supplementum časopisu) – 1. autor 2

V případě potřeby může být tabulka v průběhu studia aktualizována.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info