Přijímací řízení a nabídka témat

  Termíny přijímacího řízení v akademickém roce 2024/2025

Zápis ke studiu: podzim 2024    

Sběr přihlášek: 1. ledna 2024 - 30. dubna 2024  

Přijímací zkouška: červen 2024

Zápis ke studiu: jaro 2025      

Sběr přihlášek: 1. srpna 2024 - 30. listopadu 2024

Přijímací zkouška: leden 2025

Podmínky přijímacího řízení 2024/2025

Všeobecné informace a podmínky
 1. Doktorské (= postgraduální studium ukončené titulem Ph.D. (dále jen DSP) na Lékařské fakultě MU probíhá podle zásad Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity v akreditovaných studijních programech. Standardní délka studia je 4 roky.
 2. Uchazeči mohou vybírat mezi prezenční a kombinovanou formou studia.
  Prezenční forma – s vazbou na pobyt na školícím pracovišti LF MU.
  Kombinovaná forma – bez nutnosti vazby na pobyt na školícím pracovišti LF MU.  
 3. Uchazeči mohou podávat přihlášku výhradně na témata vypsaná pro konkrétní studijní program/specializaci. Součástí vypsání tématu jsou informace o formě studia, pracovišti, napojení na grantový projekt, projektovém financování, školiteli a stručné požadavky na studenta dané oborovou radou.
 4. Přijímací řízení je vypisováno dvakrát ročně:
  • Se zápisem do podzimního semestru – sběr přihlášek od 1. 1. do 30. 4. (přijímací zkouška proběhne v červnu daného roku.)
  • Se zápisem do jarního semestru – sběr přihlášek od 1. 8. do 30. 11. (přijímací zkouška proběhne v lednu daného roku.)

Další informace jsou zveřejněny v e-přihlášce. (Poplatek 600 Kč)

Informace pro potenciální školitele PHD studia na LF MU (studium v češtině)

Odborná přijímací zkouška

Odborná přijímací zkouška (vyjma programů Biomedicínské vědy a Bioetika, viz výše specifické podmínky) se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Poznámka: přítomnost uchazeče lze omluvit a nahradit pohovorem za použití telekonferenčního či videokonferenčního hovoru.

Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a domluvit se na vhodné formě přípravy (každý obor má svá specifika, proto vám školitel bude maximálně nápomocen).

Přijetí ke studiu

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří jsou absolventy magisterských studijních programů, prokáží znalost anglického jazyka a uspějí u odborné přijímací zkoušky. Přijetí je podmíněno dostatečnou kapacitou školitele.

Poznámka: uchazeči o studium v akreditovaných studijních programech v angličtině podávají přihlášky do samostatného běhu přijímacího řízení. Bližší informace Vám podá Mgr. Petr Bureš (Oddělení pro kvalitu)

Ověření zahraničního vzdělání

Jednou z podmínek pro přijetí do doktorských studijních programů na LF MU je ověření zahraničního vzdělání na úrovni magisterského studia (netýká se uchazečů se vzděláním ze Slovenské republiky). Podrobnější informace (v AJ) jsou k nalezení na https://www.med.muni.cz/en/doctoral-phd-studies v části Admission Information.

Uchazeči se zahraničním vzděláním mohou žádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci) na kterékoliv veřejné vysoké škole v ČR, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Podrobné informace o vyřízení nostrifikace na Masarykově univerzitě jsou dostupné zde. Toto uznání zahraničního vzdělání (nostrifikace) platí na všech vysokých školách v ČR a lze jej využít i k jiným účelům.

Pokud má uchazeč zájem o posouzení zahraničního vzdělání studia pouze pro potřeby přijímacího řízení do doktorských studií na LF MU, může se obracet na Oddělení pro kvalitu LF MU. Kontakt: Mgr. Petr Bureš, e-mail: petr.bures@med.muni.cz

Specifické podmínky programu Biomedicínské vědy

Program Biomedicínské vědy vznikl sloučením předchozích Ph.D. programů Lékařská biologie, Anatomie, histologie a embryologie a ve spolupráci s již existující Ph.D. školou CEITEC PhD School. Nový program se tak kromě dvou inovovaných specializací s názvy „Biochemie a Molekulární biologie“ a „Morfologie buněk a tkání“ rozšířil o úplně novou specializaci „Molekulární medicína“, která bude školena na CEITEC MU.

Přijímací řízení je vypisováno dvakrát ročně:

 • Se zápisem do podzimního semestru – sběr přihlášek od 1. 12. do 28. 2.
 • Se zápisem do jarního semestru – sběr přihlášek od 1. 9. do 31. 10.

Více informací o podmínkách

Specifické podmínky programu Bioetika

Bioetika je interdisciplinárním oborem zabývajícím se reflexí etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.
Specifické podmínky pro přijetí do studia programu jsou dostupné níže.

Více informací o podmínkách

  Vypsaná témata disertačních prací

Biomedicínské vědy

Specifické podmínky pro studijní program Biomedicínské vědy
Program Biomedicínské vědy vznikl sloučením předchozích Ph.D. programů Lékařská biologie, Anatomie, histologie a embryologie a ve spolupráci s již existující Ph.D. školou CEITEC PhD School.
Nový program se tak kromě dvou inovovaných specializací s názvy „Biochemie a Molekulární biologie" a „Morfologie buněk a tkání“ rozšířil o úplně novou specializaci „Molekulární medicína", která bude školena na CEITEC MU. Více informací o podmínkách zde.

Přijímací řízení je vypisováno dvakrát ročně:

 • Se zápisem do podzimního semestru – sběr přihlášek od 1. 12. do 28. 2.
 • Se zápisem do jarního semestru – sběr přihlášek od 1. 9. do 31. 10.
Chirurgie a reprodukční medicína
Neurovědy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info