Studium

Podmínky studia platné pro studenty s nástupem do studia od 1. 9. 2019

Základem doktorského studia na LF MU je systematická práce na dizertační práci v pravidelné interakci se školitelem, doplněná o celofakultně platné podmínky pro absolvování postgraduálního studia.

Před obhajobou dizertační práce je nutno splnit níže uvedené povinnosti:

  1. splnit požadavky individuálního studijního plánu
  2. absolvovat minimálně 5 okruhů kurzů společného základu, přičemž povinným je absolvování kurzu Anglický jazyk, zakončeného zkouškou (4 kurzy společného základu + AJ)
  3. absolvovat minimálně 4 oborové kurzy (v kompetenci oborové rady)
  4. splnit publikační aktivitu minimálně v předepsaném rozsahu
  5. absolvovat zahraniční stáž (v délce trvání minimálně 1měsíce), případně spolupracovat na mezinárodním projektu (s účastí na pravidelných setkáních projektového týmu)
  6. prezentovat původní data na mezinárodní konferenci
  7. složit státní doktorskou zkoušku
  8. odevzdat dizertační práci
  9. získat 240 kreditů za studium
Okruhy kurzů společného základu

Okruhy kurzů společného základu

Kurzy společného základu zahrnují uvedené okruhy vědeckých dovedností. Je možné je absolvovat v rámci organizovaných kurzů na MU (ve spolupráci s CEITEC, PřF apod.) nebo v analogických externích kurzech (např. Kurz základů vědecké práce AV ČR).

Student vybírá dle svého uvážení minimálně 4 z níže uvedených šesti okruhů a povinně absolvuje kurz Anglický jazyk.

1. Anglický jazyk

Povinné absolvování pro všechny studenty, ukončeno zkouškou s úrovní znalostí minimálně C1 (s výjimkou doktorandů ve studijních programech uskutečňovaných v angličtině). Nejedná se o prezenční výuku jako takovou, ale o samostatnou přípravu ke zkoušce. Studenti doktorského studia však v případě potřeby mohou navštěvovat jazyková cvičení pro mediky, případně mohou absolvovat kurzy Akademické psaní v angličtině a Prezentační dovednosti v angličtině, které vedou k dalšímu rozvoji a posílení jejich jazykových kompetencí.

Jak splnit tento okruh:
Zapsáním a absolvováním předmětu v IS MU s kódem DSAJz01 Angličtina (vypisuje se v jarním i podzimním semestru) a domluvit se s vyučujícím na absolvování zkoušky, případně uznání tohoto předmětu – podrobné informace zde.

2. Vědecké informace, medicína založená na důkazech

Např. kurz Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech, Získávání vědeckých informací, Kurz základů vědecké práce AV ČR.

Jak splnit tento okruh:
Zapsáním a absolvováním předmětu v IS MU s kódem DSVIz01 Získávání vědeckých informací (vypisuje se v jarním i podzimním semestru).
Ostatní kurzy nejsou vypisované jako předměty na LF MU, ale jedná se o externí kurzy, viz např. Kurz základů vědecké práce AV ČR. Po absolvování získáte certifikát, který doložíte na Oddělení pro kvalifikační rozvoj (stačí zaslat i sken e-mailem) a okruh vám bude následně uznán prostřednictvím pomocného předmětu v IS MU DVIMu Vědecké informace, medicína založená na důkazech.
V případě, že budete absolvovat jiný kurz (např. dle doporučení školitele), je nutné následně podat žádost o uznání tohoto okruhu formou písemné žádosti s doložením dokladu o absolvování (z dokladu musí být zřejmé, jakou náplň daný kurz obsahoval), žádost bude posouzena příslušným proděkanem a v případě vyhovění žádosti vám bude kurz uznán prostřednictvím pomocného předmětu v IS MU DVIMu Vědecké informace, medicína založená na důkazech.

3. Etické a právní aspekty výzkumu

Např. kurz Etika biomedicínského výzkumu.

Jak splnit tento okruh:
Zapsáním a absolvováním předmětu v IS MU s kódem DSETz01 Etika biomedicínského výzkumu (vypisuje se v jarním i podzimním semestru).

V případě, že budete absolvovat jiný kurz (např. dle doporučení školitele), je nutné následně podat žádost o uznání tohoto okruhu formou písemné žádosti s doložením dokladu o absolvování (z dokladu musí být zřejmé, jakou náplň daný kurz obsahoval), žádost bude posouzena příslušným proděkanem a v případě vyhovění žádosti vám bude kurz uznán prostřednictvím pomocného předmětu v IS MU DEPAu Etické a právní aspekty výzkumu.

4. Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení

Např. kurz Plánování, organizace a hodnocení klinických studií.

Jak splnit tento okruh:
Zapsáním a absolvováním předmětu v IS MU s kódem DSAM051 Plánování, organizace a hodnocení klinických studií (vypisuje se v jarním i podzimním semestru).

V případě, že budete absolvovat jiný kurz (např. dle doporučení školitele), je nutné následně podat žádost o uznání tohoto okruhu formou písemné žádosti s doložením dokladu o absolvování (z dokladu musí být zřejmé, jakou náplň daný kurz obsahoval), žádost bude posouzena příslušným proděkanem a v případě vyhovění žádosti vám bude kurz uznán prostřednictvím pomocného předmětu v IS MU DOVPu Organizace výzkumných projektů a klinického hodnocení.

5. Analýza dat

Např. kurz Analýza klinických dat, Analýza dat pro Neurovědy, Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách.

Jak splnit tento okruh:
Zapsáním a absolvováním předmětu v IS MU s kódem DSAK051 Analýza klinických dat (vypisuje se v jarním i podzimním semestru) nebo zapsáním a absolvováním předmětu DSAN01 Analýza dat pro Neurovědy (vypisuje se v jarním semestru) nebo zapsáním a absolvováním předmětu DSAN02 Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách (vypisuje se v jarním semestru).

V případě, že budete absolvovat jiný kurz (např. dle doporučení školitele), je nutné následně podat žádost o uznání tohoto okruhu formou písemné žádosti s doložením dokladu o absolvování (z dokladu musí být zřejmé, jakou náplň daný kurz obsahoval), žádost bude posouzena příslušným proděkanem a v případě vyhovění žádosti vám bude kurz uznán prostřednictvím pomocného předmětu v IS MU DANDu Analýza dat.

6. Publikační, prezentační a grantové dovednosti

Např. kurz celouniverzitního studia MU FRESHERS

Jak splnit tento okruh:
Zapsáním a absolvováním předmětu v IS MU FRESHERS: Skills for Research Careers (nejedná se o předmět LF MU, ale o tzv. celouniverzitní předmět).
Pro více informací o předmětu, jeho zápisu a požadavcích na absolvování se obraťte na kontaktní osobu: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.
Po absolvování předmětu se následně obraťte na Oddělení pro kvalifikační rozvoj (stačí e-mailem) a požádejte o uznání okruhu, který vám bude následně uznán prostřednictvím pomocného předmětu: DPUGu Publikační, prezentační a grantové dovednosti.

V případě, že budete absolvovat jiný kurz (např. dle doporučení školitele), je nutné následně podat žádost o uznání tohoto okruhu formou písemné žádosti s doložením dokladu o absolvování (z dokladu musí být zřejmé, jakou náplň daný kurz obsahoval), žádost bude posouzena příslušným proděkanem a v případě vyhovění žádosti vám bude kurz uznán prostřednictvím pomocného předmětu v IS MU DPUGu Publikační, prezentační a grantové dovednosti.

7. Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě

Jak splnit tento okruh:
Zapsáním a absolvováním předmětu v IS MU s kódem DSUP031 Uživatel počítačové sítě (vypisuje se v jarním i podzimním semestru).

V případě, že budete absolvovat jiný kurz (např. dle doporučení školitele), je nutné následně podat žádost o uznání tohoto okruhu formou písemné žádosti s doložením dokladu o absolvování (z dokladu musí být zřejmé, jakou náplň daný kurz obsahoval), žádost bude posouzena příslušným proděkanem a v případě vyhovění žádosti vám bude kurz uznán prostřednictvím pomocného předmětu v IS MU DUPSu Uživatel počítačové sítě.

Oborově specializované kurzy

Oborově specializované kurzy

Prohlubují znalosti a dovednosti v oboru a jeho metodice.

Může jít o předměty, kurzy (např. metodické kurzy), pravidelně pořádané semináře. Jejich nabídka je v kompetenci oborové rady (případně oborové komise). Student volí ty, které odpovídají zaměření tématu disertační práce. Tyto kurzy jsou zpravidla zařazeny pod „předmět“ Odborná příprava - specializované předměty, jejich kombinace a potřeba vzhledem k zvolenému tématu je volné pole pro iniciativní přístup v konzultacích se školitelem a pro jeho doporučení. Klasická výuka v těchto kurzech neprobíhá, je to samostudium a absolvování vhodných odborných akcí během celého průběhu studia. Celá snaha směřuje k závěrečné státní doktorské zkoušce před obhajobou dizertační práce. Studijní plán na následující semestr schvaluje školitel na začátku příslušného semestru, plnění studijních povinností a stanoveného plánu hodnotí školitel na konci každého semestru, hodnocení pak uděluje oborová rada na návrh školitele (minimálně 1x ročně).

Příprava dizertační práce

Příprava dizertační práce

Zahrnuje vytvoření literárního přehledu tezí, sběr dat, statistické hodnocení, přípravu vlastního projektu, práci na vlastním projektu, zpracování vzorků, účast na specializovaném semináři, přednáškovou činnost k tématu práce, případně klinickou praxi. Naplnění stanoveného plánu hodnotí školitel na konci každého semestru, hodnocení pak uděluje oborová rada na návrh školitele. 

Publikační aktivita

Publikační aktivita

Celofakultně platné podmínky doktorského studia stanovují jako publikační minimum jednu prvoautorskou publikaci originální práce v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo dvě originální prvoautorské publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu dizertačního oboru (Q3).

Kategorie Web of Science oborově odpovídá tématu dizertační práce. Při zařazení kategorie do více oborů se počítá kvartil nejvyššího oboru. Není přípustné předložit publikace v predátorských časopisech. Jednotlivé oborové rady mohou pro svůj obor zvýšit publikační minimum dle zvážení.

Průchod studiem a kreditní systém

Průchod doktorským studiem

Průchod studiem uskutečňovaným na LF MU lze modelově charakterizovat takto:

25 ECTS

Společné kurzy: AJ + minimálně 4

195 ECTS

Dizertační práce (120 ECTS), publikační aktivita (30 ECTS), zahraniční stáž (25 ECTS), prezentace na mez. konferencei (10 ECTS), pomoc při výuce (10 ECTS) + variantně atestace během studia (10 ECTS)

20 ECTS

Oborové kurzy: Minimálně 4

Kreditní systém

Doktorské studium probíhá semestrálně, podmínkou postupu do vyššího semestru je získání alespoň 20 kreditů za semestr předchozí nebo 45 kreditů za poslední 2 semestry.

Kredity se pak zpravidla udělují dle následujícího klíče:

1. Příprava disertační práce I–VIII

Hodnotí školitel na konci každého semestru a hodnocení uděluje OR na jeho návrh: 5–15 kreditů/semestr
(účast na vzdělávacích akcích, studium literatury, příprava vlastního projektu, práce na vlastním projektu, sběr dat, zpracovávání vzorků, přednášková prezentace, klinická praxe)

2. Odborná příprava I–VIII

Plnění hodnotí školitel na konci každého semestru a hodnocení uděluje OR na jeho návrh: 1–8 kreditů/semestr
(absolvování oborově specializovaného kurzu, účast na oborovém semináři, výběrové přednášce, aktivní přednáška, studium literatury, samostudium a absolvování vhodných odborných akcí po celý průběh studia. Celá snaha směřuje k závěrečné státní doktorské zkoušce před obhajobou.)

3. Pomoc při výuce

1–8 kreditů/semestr
Samostatná výuka či pomoc při výuce v maximálním rozsahu 150 hodin kumulativně za 4 roky studia. 

4. Zahraniční stáž

5–25 kreditů/semestr  

5. Absolvování předmětu či kurzu společného základu

5 kreditů
Minimální počet absolvovaných kurzů či předmětů ohodnocený kredity je 5 (angličtina + 4 společné předměty). Maximální počet není stanoven.

6. Předmět atestace

(je-li atestace složena v průběhu DSP):
Složení testu ve Společném kmeni atestačního vzdělávání: 10 kreditů
složení atestace v oboru shodném (podobném) PhD: 10 kreditů

7. Publikační činnost

Typ publikace Kredity
Originální publikace v časopise s IF – 1. autor Kvartil WoS: Q1 = 50, Q2 = 40, Q3 = 30, Q4 = 20
Originální publikace v časopise bez IF – 1. autor 10
Souhrnná práce v časopise s IF – 1. autor Kvartil WoS: Q1 = 50, Q2 = 40, Q3 = 30, Q4 = 20
Souhrnná práce v časopise bez IF – 1. autor 5
Originální publikace v časopise s IF – spoluautor Kvartil WoS: Q1 = 25, Q2 = 20, Q3 = 15, Q4 = 10
Originální publikace v časopise bez IF – spoluautor 5
Souhrnná práce v časopise s IF – spoluautor Kvartil WoS: Q1 = 25, Q2 = 20, Q3 = 15, Q4 = 10
Souhrnná práce v časopise bez IF – spoluautor 3
Kapitola v odborné knize v ČJ – 1. autor 10
Kapitola v odborné knize v AJ – 1. autor 30
Kapitola v odborné knize v ČJ – spoluautor 5
Kapitola v knize v AJ – spoluautor 10
Odborná kniha v ČJ – 1. autor, editor 20
Odborná kniha v AJ – 1. autor, editor 40
Odborná kniha v ČJ – spoluautor 10
Odborná kniha v AJ – spoluautor 30
Abstrakt (konferenční sborník, supplementum časopisu) – 1. autor 2

V případě potřeby může být tabulka v průběhu studia aktualizována.

  Důležité odkazy a dokumenty

Individuální studijní plán

Harmonogram semestrální náplně ISP

Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů doktorského studia a semestrální náplně.

Harmonogram platný pro semestry jaro 2023 a podzim 2023

pro semestr jaro 2023 podzim 2023
Návrh studenta 1. 1. 20. 2. 2023 1. 6. 20. 9. 2023
Schválení školitelem 15. 1. 28. 2. 2023 15. 6. 30. 9. 2023
Zpětná vazba studenta 1. 5. 31. 8. 2023 1. 12. 2023 31. 1. 2024
Hodnocení školitelem 15. 5. - 15. 9. 2023 15. 12. 2023 15. 2. 2024

Hodnocení ISP oborovou radou probíhá minimálně jednou za rok.

Přístup k ISP v IS

Studenti

IS MU > Osobní administrativa > Student > Začátek semestru > Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení
IS MU > Osobní administrativa > Student > Konec semestru > Individuální studijní plán Ph.D. a jeho hodnocení

Školitelé

IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Doktorští studenti > Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.

Oborová rada a komise

IS MU > Osobní administrativa > Školitel > Pohled oborové rady > Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.

Promoce

Dnem ukončení doktorského studia na Lékařské fakultě přestává být osoba studentem MU. Dokladem o úspěšném ukončení studia je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu (v českém programu vydávaný v češtině). Absolvent doktorského studia získává titul doktor, ve zkratce Ph.D.

Doklady o ukončení vzdělání jsou absolventům doktorských studijních programů na MU předávány na promocích. Ty jsou každoročně plánovány v přibližně půlročním rozmezí, a to ve stejný den pro všechny fakulty MU. Organizací promocí je pověřen Odbor výzkumu, konkrétně Mgr. Tereza Dvořáková. Vydáváním doktorských diplomů (mimo promoce) je pověřena Mgr. et Mgr. Jitka Šnejdrlová.

Absolventům, kteří budou v určitém termínu promováni, je cca tři týdny před plánovaným datem konání ceremonie zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu. Pozvánka je rozesílána na emaily absolventů v jejich Osobní administrativě IS MU (sledujte prosím také spam nebo složku "hromadné"). V případě, že chce absolvent obdržet pozvánku na promoci na svůj soukromý email, je nutné, aby si v Poště IS MU nastavil přeposílání emailu v IS MU na svoji soukromou adresu. V IS MU je také třeba zadat souhlas s používáním emailové schránky i po absolutoriu, a to prostřednictvím tzv. Soukromí. Informace o datu konání promocí jsou s předstihem sdělovány také fakultnímu oddělení, které administruje doktorské studium. Absolventi doktorského studia poplatek za promoci nehradí.

V případě, že se absolvent nemůže promoce zúčastnit, vyzvedává si diplom a diploma supplement po předchozí domluvě na Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací OV RMU. Učinit tak může dle svého uvážení před nebo po konání promoce. Doklady o ukončení studia převezme osobně absolvent nebo na základě plné moci osoba blízká (plná moc nemusí být úředně ověřená). Po domluvě je také možné absolventovu účast přesunout na následující termín promocí.

Můžete si také po zpřístupnění stáhnout elektronický diplom na stránce Student → Závěr studia → Diplom, resp. v aplikaci E-výpisy.

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích - příručky

Projekt Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích, koordinovaný Masarykovou univerzitou, který v roce 2020 spojil 9 českých univerzit a vysokých škol má za cíl meziuniverzitní dialog a praktickou spolupráci v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. Jedním z důležitých výstupů tohoto projektu jsou příručky pro akademické pracovníky a studenty, které jsou k dispozici na následujících odkazech.

Příručka pro studenty:

Jak se vyhnout plagiátorství

Příručka pro akademické pracovníky:

Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích

Od roku 2021 navazující projekt Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení sdružuje již 20 univerzit a vysokých škol a pokračuje ve své činnosti, kde reaguje na aktuální potřeby této oblasti. Hlavním cílem projektu je postupné sjednocování kritérií pro posuzování závažnosti plagiátorství a systémové posílení povědomí o destruktivních účincích neetických praktik na akademické prostředí.

Všechny výstupy a informace o projektu naleznete na www.akademickaetika.cz

Prostory pro skupinovou práci PhD studentů v kampusu

Potřebujete místo, kde se můžete setkat a nerušeně pracovat se svými kolegy? Níže uvedená pracoviště LF MU nabízejí možnost využít jejich prostory pro potřeby skupinové práce PhD studentů. V případě zájmu o využití konkrétní místnosti se obraťte na kontaktní osobu daného pracoviště.

Místnost

Kontaktní osoba

Kontakt

F01B2/119

(Zasedací místnost)

Dana Procházková

Sekretářka AnatÚ Teorie LF MU

dprochaz@med.muni.cz

549 49 1332

F01B1/320

Gabriela Rozínková

Organizační referentka UZV PNO LF MU

rozinkova@med.muni.cz

549 49 7241

A20/207

(Seminární místnost)

A20/208

(Zasedací místnost)

Ing. Gabriela Řezníčková

Sekretářka FyziolÚ Teorie LF MU

gabriela.reznickova@med.muni.cz

549 49 1340

A21/308

Ing. Veronika Išová

Sekretářka ÚVZ Teorie LF MU

veronika.isova@med.muni.cz

549 49 1380

Tato aktivita vznikla v návaznosti na Akční plán HR Award LF MU.

Podmínky studia platné pro studenty s nástupem do studia do 31. 8. 2019

Podmínky studia


  Chcete být informováni o všech novinkách?

Přihlaste se do skupiny Doktorské studium na LF MU a neunikne vám žádná novinka.

YAMMER DOKTORSKÉ STUDIUM NA LF MU


  Hledáte informace o doktorském studiu na LF MU v kostce?

Stáhněte si praktickou příručku pro studenty, školitele, oborové rady a oborové komise.

PŘÍRUČKA DOKTORSKÉ STUDIUM NA LF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info