Program D-ON4 Onkologie 5103V041

Informace oborové rady

Zápisy z oborových rad naleznete v dokumentovém serveru.

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Profil absolventa:

 • Samostatně pracující odborník v oboru onkologie a to jak v oblasti klinické onkologie, tak v oblasti laboratorní, experimentálních oblastí souvisejících s onkologií.

Cíle studia:

 • Příprava na péči o nemocné s onkologickými chorobami
 • Analýza efektivity léčebných postupů
 • Základní a aplikovaný výzkum spojený s léčbou onkologických onemocnění

Vstupní požadavky

Přijímací zkouška:

Uchazeč, podávající přihlášku k doktorskému studiu, se musí předem domluvit se školitelem na tématu práce. Téma by měl teoreticky nastudovat, se školitelem prodiskutovat a ujasnit si základní fakta tak, aby mohl sám předložit přijímací komisi obrysový návrh vlastní práce včetně vědecké otázky, na kterou bude hledat odpověď.

 • absolvent VŠ – lékařská fakulta
 • přijetí k doktorskému studiu na LF MU s pracovním zařazením na jednom z pracovišť LF MU zabývajících se onkologií
 • zájem studenta o dosažení specializace v onkologii
 • absolvent jiné VŠ – (přírodovědecké fakulty, fakulty informatiky, ekonomických fakult, se zájmem o problematiku onkologie.
 • absolvent magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů se zájmem o onkologii

Studijní předměty

Povinné předměty:

 • Anglický jazyk
 • Trendy v lékařské imunologii
 • Analýza klinických dat
 • Molekulární biologie a genetika

Povinně volitelné předměty a kurzy na LF MU (nejméně 1):

 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
 • Získávání vědeckých informací
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Uživatel počítačové sítě

Další povinnosti

 • Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)
 • Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů nelékařských nezdravotnických oborů)
 • Zapojení do dalších činností souvisejících s klinickými a teoretickými aktivitami v oblasti onkologie dle profilu předchozího vzdělání.
 • Aktivní účast na českých odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování
 • Zapojení do výuky v rozsahu do 100 hodin za celé 4-leté studium.

Zájemci o státní doktorskou zkoušku podávají přihlášku přímo předsedovi OR Onkologie prof. MUDr. Pavlu Šlampovi, CSc. a to e-mailem na slampa@mou.cz, případně se informují na tel. 5 4313 1127 (-16)
Součástí přihlašování se na SZDZ je dodání vhodného seznamu publikací a přednášek předsedovi OR. Následující termín SZDZ: 23. 2. 2018.

Podmínky k obhajobě disertační práce a podmínky pro počet a charakter vědeckých publikací (platí pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2015/2016 a později)

I. Podmínky s okamžitou platností:
Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky; k přihlášce ke státní zkoušce student doručí předsedovi oborové rady seznam publikací a přednášek. Přihlášky budou zaslány písemně či elektronicky předsedovi oborové rady.

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační práce se překládá ve 3-4 kopiích v pevné vazbě spolu s 20 ks autoreferátů a má charakter vědecké publikace (min. obsah 50 normostran odborného textu; mimo citací, seznamu zkratek apod.). Předpokladem předložení disertační práce jsou původní práce vztahující se k tématu disertace. Publikace přijaté k publikaci v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech s IF budou evidované v databázích PubMed, Web of Science.

Žádost k obhajobě obsahuje:
-
ověřený opis diplomu a profesní životopis
-
seznam všech svých publikací (v autoreferátu doktorand uvede pouze původní práce, které publikoval během přípravy disertace)
- vyjádření školitele k práci a aktivitě doktoranda během DSP a jeho stanovisko k obhajobě, školitel také potvrdí podpisem seznam publikací k tématu disertace s vyčíslenou bodovou hodnotou podle Kreditového systému DSP; kategorii s IF nutno zvýraznit a uvést hodnotu impakt faktoru.
-
stanovisko vedoucího školicího pracoviště k obsahu a kvalitě disertační práce se závěrem na zahájení (nezahájení) obhajoby

Předseda oborové rady nebo pověřený člen OR provede kontrolu splnění podmínek pro obhajobu dizertační práce před odesláním k oponentuře.
Oponent nesmí být ze stejné kliniky či oddělení, jako doktorand.
Členové oborové rady budou předem
seznámeni s termíny obhajob disertačních prací a se seznamy publikací doktorandů.

Vlastní obhajoby se musí zúčastnit alespoň jeden ze dvou ustanovených oponentů; oponenti a předseda komise obdrží od doktoranda předem odpovědi na své případné dotazy z posudků (zpravidla ve formě prezentace).

II. Podmínky pro počet a charakter vědeckých publikací (platí pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 2015/2016 a později):
Předpokladem předložení disertační práce jsou minimálně dvě původní práce (min. jedna vztahující se k tématu disertace, druhá k onkologii), přijaté k publikaci v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech s definovaným souhrnným „impakt faktorem“ vyšším než 1,0 (IF podle Web of Science; podle roku publikace). Alespoň u jedné publikace s IF musí být student prvním autorem (se vztahem k disertační práci).

Publikace nejméně jednoho přehledového článku z oblasti jeho práce v českém nebo zahraničním excerptovaném a recenzovaném časopise, přičemž doktorand musí být prvním autorem. Prezentace výsledků vlastní práce na dvou odborných konferencích a sjezdech, přičemž sdělení musí být publikováno ve sborníku abstrakt z tohoto sjezdu. Prezentace výsledků na odborných konferencích bez vlastních abstrakt se neuznávají. Doktorand opět musí být prvním autorem. Disertační práce se předkládá v klasické fornebo ve formě monotematicky zaměřeného a komentovaného souboru nejméně čtyř vědeckých publikací, vztahujících se k tématu (z toho minimálně dvě s „impakt faktorem“ vyšším než 1,0).

Pokud doktorand nesplní tyto podmínky, nebude připuštěn k obhajobě, i když získá 30 kreditů za publikační aktivitu.

Podmínky k obhajobě disertační práce a podmínky pro počet a charakter vědeckých publikací (platí pro studenty přijaté do akademického roku 2014/2015)

 1. Prezentace nejméně jedné odborné práce na mezinárodním významném fóru (doktorand jako první autor) nebo nejméně jedna publikace "in extenso" v časopise s "impact factor" (doktorand bude jedním z prvních tří spoluautorů)
  a
 2. Minimálně jedna samostatná prezentace na vnitrostátní odborné konferenci (doktorand jako první autor)
  a
 3. Minimálně jedna samostatná publikace, původní nebo přehledná práce, v českém recenzovaném časopise (doktorand jako první autor).

Oborová rada bude přihlížet k výši impact factor publikací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info