Program D-Gy4 Gynekologie a porodnictví 5103V012

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní program zahrnuje gynekologii a porodnictví včetně podoborů v celé šíři, je zaměřen na aktuální světové trendy výzkumu a terapie v chirurgických oborech. Program je zaměřen na komplexní studium metodologie vědecké práce, etiku experimentálního výzkumu a klinických studií. Studijní program je veden snahou o budování personální základny gynekologů s vědeckou erudicí, kteří budou schopni smysluplné vědecké produkce a jejichž publikační aktivita bude akceptována nejen na evropské úrovni.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Profil absolventa: vysokoškolsky vzdělaný odborník s prohloubenou specializací zaměřenou na významné a perspektivní oblasti k v oboru gynekologie a porodnictví s cílenou znalostí speciálních vyšetřovacích, diagnostických a terapeutických postupů dle témat disertační práce. Absolventi doktorského studijního programu budou schopni samostatné vědecko- výzkumné práce, presentace výsledků a aktivní účasti ve vzdělávacích programech.

Cíl studia: Cílem doktorského studijního programu v oboru gynekologie a porodnictví je získání specializované vědecko- výzkumné způsobilosti osvojením potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v návaznosti na aktuální potřeby oboru v oblasti prevence, diagnostiky a léčby v jednotlivých subspecializacích – perinatologii, reprodukční medicíně, onkogynekologii, urogynekologii a dětské gynekologii.

Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace)

Náročnější požadavky na publikační aktivitu (viz Bb: Další povinnosti) jako podmínka předložení disertace k obhajobě.

Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu
Ukončené univerzitní vzdělání v oboru medicíny a absolvování přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení je uvedení tématu disertační práce.
Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímací zkoušky. Při zkoušce má uchazeč prokázat odborné schopnosti pro doktorský studijní program. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč obor a zaměření doktorského studia, téma disertační práce, kterou bude řešit, jméno školitele a školící pracoviště.
U přijímací zkoušky prokáže aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Studijní předměty

 1. Studijní předměty obecné: celkem k absolvování 5
  Povinné:
  • Anglický jazyk
  • Získávání vědeckých informací
  Povinně volitelné – nejméně 3 vybere doktorand:
  • Molekulární biologie a genetika
  • Trendy v lékařské imunologii
  • Nové trendy v patologické fyziologii
  • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
  • Analýza klinických dat
  • Uživatel počítačové sítě
  • Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
  • Etika biomedicínského výzkumu
  Výuka se uskutečňuje podle jednotného doktorského studia na odborných pracovištích LF MU.
   
 2. Studijní předměty odborné – celkem k absolvování 5
  Povinné
  • Perinatologie
  • Reprodukční gynekologie

   Povinně volitelné – nejméně 3 vybere doktorand:
  • Gynekologická endokrinologie
  • Prenatální diagnostika v gynekologii a porodnictví
  • Asistovaná reprodukce
  • Operativa v gynekologii
  • Onkogynekologie
  • Senologie
  • Urogynekologie
  • Dětská gynekologie
  Pro studenty doktorského studia jsou na Gynekologicko-porodnické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity organizovány samostatné přednášky a semináře, které se týkají aktuální problematiky oboru. Tyto samostatné přednášky jsou vedeny renomovanými odborníky v oboru a účast na nich je povinná.

  Studenti doktorského studijního programu povinně absolvují odborné semináře a další vzdělávací akce Gynekologicko-porodnické kliniky. Zároveň je umožněna účast na školících akcích, které souvisí s tématem disertace. Ze závazných studijních předmětů (světový jazyk, molekulární biologie a genetika, patologická fyziologie a imunologie) skládá doktorand zkoušky před komisí. Závazné výukové kurzy jsou zakončeny kolokviem. Obsahem státní doktorské zkoušky jsou základy oboru gynekologie a porodnictví se zaměřením na téma disertační práce. Doktorské studium je zakončeno sepsáním disertační práce a její obhajobou.

Další povinnosti

Studenti jsou aktivně zapojováni do pregraduální výuky, přípravy odborných seminářů, vzdělávacích akcí a konferencí pořádaných Gynekologicko-porodnickou klinikou.

Doporučené

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru gynekologie a porodnictví -perinatologie, reprodukční medicína, onkogynekologie, dětská gynekologie, urogynekologie.
se zaměřením na téma disertační práce. Prokázání základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.

Podmínkou pro dokončení kombinované formy studia je absolvování nadstavbové specializace.

Návrh témat prací 2016/2017

Požadavky na vzdělání uchazeče

Prezenční forma:

Kombinovaná forma:

U obou forem DSP studia je možné ucházet se ve výběrovém řízení pouze o studium na témata vypsaná školícím pracovištěm a schválená oborovou radou.

V každém školním roce je vypisováno vždy jedno školící místo pro prezenční formu studia a dvě školící místa pro kombinovanou formu studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info