Program D-AN4 Anatomie, histologie a embryologie 5103V001

Informace oborové rady

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Profil absolventa: kvalifikovaný vysokoškolský učitel LF se znalostmi v morfologických oborech, schopný samostatné vědecké práce v oboru, se znalostí metodických přístupů moderní morfologie, se schopností publikovat své výsledky v renomovaných časopisech.
Cílem studia je připravit absolventa pro vykonávání výzkumné práce, vybavit jej potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, schopností kritického hodnocení výsledků v konfrontaci se současným stavem poznání zkoumané problematiky. Absolvent by měl být schopen samostatně publikovat vědecké práce.

Vstupní požadavky

Ukončení magisterského vzdělání v oboru medicíny, přírodních věd nebo oborů blízkých medicíně a absolvování přijímací zkoušky

Studijní předměty

 1. Studijní předměty obecné: celkem k absolvování 3
  Společný předmět povinný:
  • Anglický jazyk
  • Molekulární biologie - DSMBz01
  • Nové trendy v patologické fyziologii - DSNTz01
 2. Studijní předměty odborné
  Další volitelné předměty navrhované Oborovou radou (v rámci odborné přípravy 5 PV a 2V)
  • Anatomie I, II, III (PV)
  • Základy somatometrie (PV)
  • Metody zpracování kosterního materiálu (PV)
  • Základy srovnávací anatomie laboratorních zvířat (V)
  • Imunohistochemické techniky v morfologii (PV)
  • Regenerační procesy v nervové soustavě (V)
  • Histologie a embryologie I, II (PV)
  • Základy EM a SEM techniky (PV)
  • Ultrastruktura kloubní chrupavky a synoviální membrány vybraných druhů savců (V)
  • Metody morfologického výzkumu – fluorescenční a konfokální mikroskopie (PV)
  • Metody morfologického výzkumu – elektronová mikroskopie (PV)
  • Klinická embryologie závažných vývojových vad (V)
  • Histochemické techniky v morfologii (PV)
  • Časná embryogeneze (V)
  • Experimentální embryologie a základy teratologie (V)
  • Kmenové buňky a regenerativní medicína (V) 
  • Makroskopické preparační techniky (V)

Další povinnosti

Doporučené

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Návrh témat prací

Téma dizertační práce:
Modulace neuroimunitních reakcí v supraspinálních strukturách při neuropatické bolestí po chronickém poškození míchy
Školitel: Prof. RNDr. P. Dubový, CSc.

Téma dizertační práce:
Reakce hematolikvorové bariéry na poškození nervové soustavy
Školitel: MUDr. M: Joukal, PhD.

Téma dizertační práce:
Větvící morfogeneze epitelu mléčné žlázy indukovaná FGF2: Studium signálních a buněčných mechanizmů
Školitel: Mgr. Zuzana Koledová, PhD.

Téma dizertační práce:
Větvící morfogeneze epitelu mléčné žlázy indukovaná fibroblasty: Mechanizmus indukce sekundárního větvení epitelu
Školitel: Mgr. Zuzana Koledová, PhD.

Téma dizertační práce:
Úloha mikroRNA a protein-kódujících genů v neurální diferenciaci lidských embryonálních kmenových buněk
Školitel: Mgr. Dáša Bohačiaková (Doležalová), PhD.

Téma dizertační práce:
Studium patogeneze Alzheimerovy choroby s využitím lidských pluripotentních kmenových buněk a modelu neurální diferenciace in vitro.
Školitel: Mgr. Dáša Bohačiaková (Doležalová), PhD.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info