Program D-ST4 Stomatologie – Zubní lékařství 5104V001

Informace oborové rady

Profil absolventa, cíle studia

Doktorský studijní program v oboru Zubní lékařství/Stomatologie je zaměřen především na aktuální odbornou problematiku v oboru/jednotlivých odbornostech zubního lékařství a z toho vyplývajících výzkumných aktivit. Cílem DSP je získání teoretických i praktických výzkumných dovedností a schopnosti samostatně vědecky pracovat a své výsledky publikovat v kvalitních českých i zahraničních časopisech s IF. Cílem je rovněž získat zdravotnickou erudici v daném oboru a připravit se k získání atestace v oboru Ortodoncie či Maxillofaciální chirurgie, eventuelně v nově zavedené Klinické stomatologii.

Cíle:

Stomatologická klinika LF MU a FNUSa i Klinika orální a maxillo-faciální chirurgie LF MU a FN Brno jsou součástí příslušné fakultní nemocnice, jsou to moderně vybavená klinická pracoviště s odpovídající infrastrukturou pro zajištění odpovídající zdravotnické činnosti a pregraduální/postgraduální přípravy studentů oboru zubní lékařství.

Externí spolupracující pracoviště:

Podmínky přijetí

Ukončení vysokoškolského vzdělání v oboru Zubní lékařství nebo Stomatologie a absolvování přijímací zkoušky

Povinný předmět

Volitelné společné předměty a kurzy platné na LF MU

Další možné volitelné předměty navrhované členy oborové rady Stomatologie (student nemá povinnost zapsat volitelné předměty)

Další povinnosti

Systematické studium odborné literatury.
Pedagogická činnost dle velikosti úvazku ve školství.
Aktivní účast na vzdělávacích akcích.
Příprava teoretických podkladů a studium literatury k disertační práci.
Příprava disertační práce.
Prezentace dílčích výsledků disertační práce na klinických seminářích.
Hodnocení jednotlivých zkoušek probíhá dle kreditního systému daného  Studijním řádem MU Brno. Státní doktorská zkouška i obhajoba disertační práce je hodnocena dle výsledku od A (výborně) až po F (neprospěl), stupnice je opět dána Studijním řádem MU. Obsahem Státní doktorské zkoušky je celý obor Zubní lékařství/Stomatologie se zaměřením na hluboké znalosti v problematice, z níž vychází disertační práce s vazbami na styčné obory.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Příprava disertační práce ve fázi, kdy jsou již absolvovány všechny povinné předměty s příslušným zakončením.
Získání dostatečného množství výsledků .
Získání teoretických znalostí a praktických dovedností v předmětu Zubní lékařství/Stomatologie nad rámec magisterského studia.
U státní doktorské zkoušky je vyžadována krátká prezentace dosažených výsledků.
Státní doktorská zkouška se skládá před zkušební komisí, tvořenou členy oborové rady pro obor Zubní lékařství/Stomatologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info