Program D-HY4 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 5103V016

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru

Doktorský studijní program v oboru hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie je zaměřen na získání hlubších znalostí, využití současných, případně vývoj nových metodologických postupů při tvůrčí vědecké práci v oblasti prevence (primární, sekundární, terciální).

Vstupní požadavky

Ukončení vysokoškolského studia v oboru medicíny, přírodních věd, a dalších oborů využitelných ve specifické i nespecifické prevenci (např. pedagogika, sociologie, filosofie, ekonomie, technické obory aj.).
Zájem uchazeče o řešení konkrétních témat s preventivním zaměřením.
Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímací zkoušky, kde se zjišťují:

Profil absolventa studijního oboru

Cíle:

Po ukončení studia by absolvent měl být schopen:

Po přijetí do doktorského studia vypracuje studující se školitelem individuální studijní plán (ve 3 vyhotoveních: pro studenta, pro školitele, pro děkanát LF). Plán zahrnuje výběr studijních předmětů, které studující musí absolvovat (viz dále) v časovém harmonogramu. Předměty zapsané v plánu musí být absolvovány, kromě toho je možné absolvovat i další společné předměty „navíc“. Studující budou pozváni k zápisu do podzimního semestru 1. ročníku, kde získají základní všeobecné administrativní informace.
Na začátku každého semestru si student zapíše předměty, které bude absolvovat tak, aby splnil harmonogram a požadovaný počet kreditů. Kontrolu plnění plánu provádí průběžně školitel. Doporučuje se, aby teoretické předměty a kurzy byly absolvovány během prvních 2 (u prezenční formy) až 4 (u kombinované formy) semestrů, aby studující získal teoretické poznatky a měl dostatečný prostor pro práci na disertaci.

Přehled studijních předmětů:

A) Povinná výuka společná pro všechny obory doktorského studia

  1. Anglický jazyk
  2. Etika biomedicínského výzkumu
  3. Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
  4. Získávání vědeckých informací
  5. Analýza klinických dat
  6. Plánování, organizace a hodnocení klinických studií.

B) Volitelná výuka společná pro všechny obory doktorského studia:
(podle tématu disertační práce a dle dohody se školitelem).

C) Výuka významně doporučená oborovou radou

** Poznámka: Termín kurzu je potřeba rezervovat předem (cca 2-3 měsíce), protože o něj bývá velký zájem a účastní se ho studenti z různých univerzit. V minulých letech byly vypisovány 3-4 termíny na podzimní a další 3-4 termíny na jarní semestr.
Po registraci na kurz byste měli organizátory požádat o přístupové heslo k příslušným materiálům, abyste se mohli připravit předem a při přednáškách následně jen nesledovali slidy, ale mohli položit i otázky týkající se Vaší vlastní výzkumné práce.

D) Povinné studijní předměty odborné (tzv. odborná příprava I – VIII):
V rámci odborné přípravy získávají studující jednak přehledné informace o oboru (v přednáškách), dále informace aktuální (v kurzech) a informace vztahující se k jejich tématům disertace. Proto jsou formy odborné přípravy různé:

Termíny, témata a místa přednášek i kurzů jsou na začátku každého semestru zveřejňovány na webových stránkách doktorského studia.
Upozornění: přednášky z preventivního lékařství a z epidemiologie začínají vždy v 1. týdnu semestru!
Potvrzení účasti na předmětech odborné přípravy I - V v IS může provést jedině pověřený zástupce oborové rady, ne školitel!
Odborná příprava VI - VIII zahrnuje účast studujícího na seminářích, konferencích, pořádaných odbornými společnostmi ČLS JEP, případně na odborných akcích v zahraničí, které mají vztah ke speciálnímu tématu disertace. Pokud studující má na dané akci aktivní příspěvek, konzultuje ho se školitelem, kterému rovněž předává doklad o absolvování odborné akce. V IS potvrzuje absolvování odborných příprav VI - VIII školitel.

F) Další povinnosti (studujících v prezenční formě):
U studujících v prezenční formě se samozřejmě předpokládá jejich aktivní účast na práci Ústavu ochrany a podpory zdraví LF MU, ať už ve formě pomoci při výuce nebo při spolupráci na výzkumných úkolech. Není proto obvykle možné, aby v prezenční formě studovali ti, kteří na plný úvazek pracují na jiném pracovišti; tuto skutečnost je třeba při volbě formy a náplně studia zvážit předem.

G) Publikační aktivita
Nedílnou součástí vědecké práce je publikační činnost, v níž badatel prokazuje schopnost komunikovat s odbornou veřejností, tj. představit metody, kterými řešil svůj úkol, sdělit výsledky bádání a porovnat je s teoretickými poznatky i s výsledky obdobně zaměřených studií. K rukopisu se vyjadřují oponenti a po publikování s ním dále mohou polemizovat odborníci z širší veřejnosti. Podle charakteru publikace jsou přijata hodnotící kritéria (body, kredity), která oceňují nejen samotného autora, ale i vědeckou úroveň jeho pracoviště.
Žebříček bodových hodnocení stanovený děkanátem LF MU (každý bod = 3 kredity):

1. Práce in extenso v impaktovaném časopise IF x 10 bodů
2. Kapitola v zahraniční knize/sborníku 6 bodů
3. Souborná práce v časopise s IF 6 bodů
4. Práce in extenso v zahraničním/mezinárodním časopise 5 bodů
5. Práce in extenso v českém/slovenském časopise 4 body
6. Kapitola v české knize/sborníku 3 body
7. Souhrnná práce v zahraničním časopise 3 body
8. Abstrakt v časopise s IF 3 body
9. Souhrnná práce v českém/slovenském časopise 2 body
10. Abstrakt v časopise / sborníku 1 bod

Při spoluautorství doktoranda se počet bodů a tím i kreditů redukuje, a to následovně:

Jak je zřejmé, do hodnocení nejsou započítávány učební texty, články či brožury s populárně vzdělávacím obsahem, ani účast na konferencích, seminářích, sympoziích (pokud není doložena alespoň abstraktem ve sborníku). Nezapočítávají se recenze a expertízy.
Důležité praktické závěry pro publikační činnost
Před odevzdáním disertační práce a podáním přihlášky k obhajobě musí doktorand doložit minimálně (2) publikace (členěné jako úvod - metodika - výsledky - diskuse - závěry, tzv. IMRAD) v odborných recenzovaných časopisech zařazených do mezinárodní databáze Web of Sciences, Medline, Scopus, apod., případně doložit potvrzení o přijetí článku k publikaci. Obě publikace musí vycházet z tématu disertační práce doktoranda.

Vzhledem ke stanovisku vedení Lékařské fakulty MU, aby doktorand minimálně participoval v kolektivu autorů publikujících v impaktovaných časopisech, a současně s ohledem na možnosti v oboru preventivního lékařství, pokládá oborová rada za dostatečné, bude-li doktorand publikovat takto:

Oborová rada doporučuje časopis CEJPH - Central European Journal of Public Health (vychází v Praze a již několik let splňuje kritéria udělení IF), případně je možné publikovat i v jiném recenzovaném zahraničním časopise bez IF.

Další požadavky/doporučení

Kontrola průběhu studia

Na konci každého školního roku (nejpozději do poloviny září) musí studující se školitelem sepsat roční hodnocenívykonané práce (na předepsaných formulářích v IS). Náplní tohoto hodnoceného v každém semestru je kontrola plnění harmonogramu individuálního studijního plánu, a konkrétně úkolů zařazených do podzimního a jarního semestru daného školního roku, zejména:

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Ke zkoušce se studující může přihlásit až po splnění všech předmětů zapsaných v individuálním studijním plánu; zkoušku může vykonat i v den obhajoby disertace. Termíny zkoušek jsou obvykle vypisovány ve dnech obhajoby jiných studujících, protože členem zkušební komise musí být také mimouniverzitní člen oborové rady. Připravenost ke složení zkoušky vyjádří studující buď prostřednictvím školitele nebo dopisem prof. Hrubé (hruba@med.muni.cz), a o termínu zkoušky bude individuálně informován.
Při zkoušce studující prokáže znalosti celého oboru „Hygiena, preventivní lékařství“ a oboru „Epidemiologie“ (přenosných i nepřenosných onemocnění, metodologie), základní znalosti ze statistického zpracování dat a hluboké speciální znalosti ve vztahu k řešenému tématu disertační práce.

Závěrem

Prosíme, respektujte daná pravidla, při nejasnostech se obraťte na školitele, který Vám pomůže problém vyřešit. Neodkládejte publikační činnost na závěr studia: se soubornými pracemi můžete začít hned v prvním roce studia, kdy se postupně zabýváte specifickou problematikou svého tématu. Nepodceňujte formální záležitosti (afiliaci, zápis do IS), které by mohly být příčinou zmařeného úsilí.
Během studia může nastat období, kdy z vážných důvodů nebudete moci ve studiu nějaký čas pokračovat: po poradě se školitelem můžete studium na určitou dobu přerušit; přerušení se do celkové doby studia nezapočítává. Žádost o přerušení, včetně uvedení důvodu, se podává písemně s vyjádřením školitele předsedkyni oborové rady. Stejně se postupuje i v případě, že studium chcete ukončit bez obhajoby.
Přejeme dobré nápady, radost z vědeckého bádání a „lehké“ pero (ochotný počítač).

(Stále) Aktuální informace

Všem, kteří se zajímají o poznané následky pasivního kouření na vývoj plodů a zdraví dětí i dospělých, je k dispozici poslední publikace U.S. Surgeon General, která byla zaslána v elektronické formě a tak dostupná všem zájemcům. Doporučuji věnovat této publikaci pozornost.

prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
předsedkyně oborové rady
Hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info