Program D-CI4 Chirurgie 5103V019

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní program zahrnuje všeobecnou chirurgii včetně chirurgických podoborů v celé šíři, je zaměřen na aktuální světové trendy výzkumu a terapie v chirurgických oborech. Program je zaměřen na komplexní studium metodologie vědecké práce, etiku experimentálního výzkumu a klinických studií. Studijní program je veden snahou o budování personální základny chirurgů s vědeckou erudicí, kteří budou schopni smysluplné vědecké produkce a jejichž publikační aktivita bude akceptována na evropské či světové úrovni.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Absolvent studijního oboru by měl být schopen se do hloubky orientovat v mateřském oboru včetně příslušných mezioborových souvislostí, měl by mít hlubokou znalost a orientaci v literatuře svého oboru, měl by zvládat metodiku vědecké práce včetně způsobu vedení experimentu laboratorního i klinického, měl by ovládat statistické metody v rozsahu nezbytném ke stanovení optimálního designu studií, schopnosti analyzovat vědecké práce a studie. Absolvent studijního programu by měl mít povědomí o všech etických a společenských dopadech biomedicínského výzkumu se schopností aplikovat tyto znalosti na vlastní výzkum a klinickou práci. Disertační práce doktoranda by měla splňovat standardní evropská kvalitativní kriteria umožňující publikaci výsledků vědecké práce v časopise s „impact faktorem“.

Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace)

Ve srovnání s předchozí akreditací je kladen zvýšený akcent na publikační výstupy doktorandů, na aktuálnost a smysluplnost zvolených témat, na redukci formálních aspektů náplně studia

Vstupní požadavky

Studijní předměty

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty společné výuky – nejméně 3 dle výběru doktoranda

Studijní předměty odborné:
Povinné: Chirurgie v plném rozsahu
Povinně volitelné (povinně jeden z níže uvedených k povinnému předmětu chirurgie )

Další povinnosti

Nepodkročitelné publikační minimum pro přistoupení k obhajobě


Podmínky platné do 30. 9. 2013:
První autor minimálně 3 originálních článků (z toho 2 k problematice disertační práce, 1 mimo téma) v recenzovaných časopisech.
Podaří-li se studentovi práce v časopise s IF, pak stačí publikace pouze 2 (vždy jako 1. autor a články se musí týkat problematiky disertační práce).
Abstrakta či kompilační práce nejsou počítány.


S platností od 1. 10. 2013 dochází ke zpřísnění kritérií při posuzování publikačních výstupů:
Nepodkročitelné publikační minimum týkající se problematiky disertační práce:
a) První autor nebo korespondující autor originálního článku v časopise s IF
b) První autor minimálně 1 článku v recenzovaném časopise

Abstrakta či kompilační práce nejsou počítány.

Formální náležitosti disertační práce
Směrnice o formálních náležitostech disertační práce (příloha zápisu z Porady proděkanů ze dne 27. 5. 2013 - Nařízení děkana LF MU 3/2013 s platností od 1. 10. 2013)

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Zvládnutí základního oboru chirurgie v plném rozsahu s důrazem na zaměření ve specializovaném předmětu
Podrobná znalost dílčí problematiky oboru dle zvolené práce

Návrh témat prací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info