Program D-LF4 Lékařská biologie 5103V022

Informace oborové rady

Cíle studia

Program Lékařská biologie má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Biologického ústavu LF MU. Současně dává svým absolventům dostatečně široký metodický základ, že nejsou ve svých pokračujících kariérách omezeni pouze na oblast, ve které získali doktorát. Absolventi by měli být nejen připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění je také ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována a vyžadována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. PhD kandidáti jsou metodicky velmi dobře připraveni, zvládají nové náročné metody, jsou schopni klást si podstatné vědecké otázky, samostatně plánovat, navrhovat a realizovat složité experimenty, interpretovat a obhajovat slovem i písmem výsledky a zasazovat je do širokého kontextu vědního oboru. PhD kandidáti jsou také systematicky motivování a připravováni pro uplatňování vědeckých poznatků v praxi.

V současné době jsou v rámci Biologického ústavu LF MU a v oblasti působnosti oborové rady Lékařská biologie řešena témata doktorských dizertačních prací, jejichž odborné zaměření souvisí se strukturou ústavu. Ústav je od roku 2016 rozdělen dle výkonu a kvality na 4 kategorie samostatných laboratoří s vlastním výzkumným programem - nízkorozpočtová (Yuh-Man Wadeley), juniorská (Vladimír Rotrekl, Stjepan Uldrijan), seniorská (David Šmajs, Pavel Krejčí) a výjimečná (Lumír Krejčí).

Jednotlivé laboratoře pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

Jednotlivé laboratoře garantují příslušné části výuky PhD kandidátů v souvislosti s řešenými vědeckými projekty. Spojovacím prvkem mezi laboratořemi jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, výroční konference PhD kandidátů a vzájemné mentorování PhD kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Profil absolventa oboru

Absolvent je po úspěšném ukončení studia oboru schopen:

Vstupní požadavky

Přijímáni jsou absolventi magisterského studia lékařských a biologických oborů, kteří u přijímacího pohovoru prokáží požadovanou úroveň znalostí a způsobilost k samostatnému tvůrčímu myšlení a samostatné vědecké práci.

Standardní doba vědecké výchovy je 4 roky. V mimořádných případech, kdy PhD kandidát dosahuje vynikajících výsledků a splní všechna předepsaná kritéria, je možné ukončit výchovu obhajobou dizertační práce dříve. Maximální povolená doba studia je 7 let, což je v programu Lékařská biologie zcela výjimečné.

Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

Studijní předměty společné výuky

Student Lékařské biologie má povinnost zapsat si během studia 2 povinné předměty (Angličtina, MU Life Science Seminar), minimálně 3 volitelné předměty (přičemž předměty Příprava disertační práce a Odborná příprava se do tohoto počtu nezapočítávají).

Povinné:

Povinně volitelné (nejméně 3 za dobu trvání studia):

Volitelné (nejméně 1 za dobu trvání studia):

Další povinnosti

Doporučené

Každému studentovi jsou přiděleni dva mentoři z členů OR, s kterými student alespoň jednou za rok konzultuje své studijní a vědecké pokroky, případné problémy, obavy, atd.

Podmínky studia studentů externích školitelů

Program Lékařská biologie umožňuje v omezené míře také vedení PhD kandidátů externím školitelům. A to v souladu s následujícími pravidly:

Podmínky pro řádné ukončení studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info