Program D-VN4 Vnitřní nemoci 5103V059

Informace oborové rady

Profil absolventa oboru (SP) & cíle studia

Cíl studia: Vnitřní lékařství patří mezi základní medicín¬ské obory, jehož náplní je prevence, diagnostika a léčba vnitřních nemocí současně s činností vědec¬ko-výzkumnou v tomto oboru. Odborná náplň vnitřního lékařství je neostře vymezená hranicí mezi léčebnou péčí poskytovanou všeobecným, res¬pektive praktickým lékařem a specializovanou péčí odborníků dílčích oborů interny. V mnoha oblas¬tech se však překrývá. Cílem doktorského studijního programu je prohloubit teoretické základy oboru a aplikovat je při vědeckém řešení konkrétního úkolu ve vnitřním lékařství.

Profil absolventa: odborník v oboru vnitřního lékařství s užší znalostí speciálních vyšetřovacích, diagnostických a terapeutických postupů dle témat disertačních práce.

Absolventi doktorského studijního programu jsou schopni samostatné vědecké práce, osvojí si dovedností z různých oborů vnitřního lékařství. Úspěšné ukončení doktorského studia je dobrým základem pro habilitační řízení.

Vstupní požadavky

Podmínky k přijetí ke studiu:

Ukončené univerzitní vzdělání v oboru medicíny a absolvování přijímací zkoušky. Součástí přijímacího řízení je uvedení tématu disertační práce.

Uchazeči jsou přijímáni k doktorskému studiu na základě přijímací zkoušky. Při zkoušce má uchazeč ukázat odborné schopnosti pro doktorský studijní program. Při přijímacím pohovoru uvede uchazeč obor a zaměření doktorského studia, téma disertační práce, kterou bude řešit, jméno školitele a školící pracoviště.

Studijní předměty

Výuka studijního programu Vnitřní nemoci zahrnuje:

 1. Povinné předměty
 2. Mezinárodní, národní a lokální sjezdy a konference
 3. Publikační aktivitu
 4. Státní závěrečnou zkoušku
 5. Obhajobu disertační práce

Povinné předměty společné výuky:

 1. Cizí jazyk - aktivní znalost anglického jazyka

Povinně volitelné předměty společné výuky (nejméně 4 určí školitel doktoranda):

 1. Molekulární biologie a genetika
 2. Nové trendy v patologické fyziologii
 3. Trendy v lékařské imunologii
 4. Etika biomedicínského výzkumu
 5. Rétorika. Kultura mezilidské komunikace
 6. Získávání vědeckých informací
 7. Uživatel počítačové sítě
 8. Analýza klinických dat (kurz)
 9. Plánování, organizace a hodnocení klinických studií (specializovaný odborný seminář)

Specializované předměty povinně volitelné (nejméně 3 předměty):

 1. Infekční lékařství
 2. Endokrinologie
 3. Diabetologie
 4. Zátěžová funkční diagnostika a základy rehabilitace
 5. Klinická nefrologie
 6. Vnitřní lékařství blok – kardiologie a angiologie
 7. Geriatrie
 8. Teoretické základy onkologie
 9. Onkologie
 10. Vnitřní lékařství blok - pneumologie
 11. Vnitřní lékařství blok - pracovní lékařství
 12. Revmatologie

Další povinnosti

 1. Povinná minimální aktivita:

  • 1 mezinárodní sjezd (za studium pasivně)
  • 1 národní sjezd (za rok pasivně)
  • 1 národní sjezd (za studium aktivně)
  • 5 seminářů garantovaných ČLK (za rok pasivně)
  • Semináře kliniky (průběžně pasivně)
  • 1 seminář kliniky (za studium aktivně)
  • pomoc při výuce (nejvíce však 100 hodin za studium)
  Účast na seminářích je třeba doložit certifikátem nebo kopií programu.
   
 2. Minimální publikační aktivita:

  • Jeden článek v angličtině s vlastními výsledky v recenzovaném časopise za studium.
  • Nejméně 10 bodů za publikační aktivitu za studium.
   Od obhajob v akad. roce 2014/15 bude požadováno minimálně 3 prvoautorské články in extenso v recenzovaném časopise (alespoň 1 s vlastními výsledky), minimálně 1 článek v časopise s IF jako první autor.
    
 3. Příprava disertační práce

  Příprava disertační práce I – VIII (8 semestrů)
  Náplní tohoto předmětu hodnoceného v každém semestru je zejména :
  • účast na specializovaných seminářích
  • studium literatury
  • sběr dat
  • zpracování vzorků
  • přednášková prezentace
  • klinická praxe

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Obsahem státní doktorské zkoušky jsou vědní základy oboru vnitřního lékařství se zaměřením na téma disertační práce.
Dále pak prokázaní základních znalostí ze statistického zpracování dat a základní znalosti vědecké práce.

Nejčastější způsob vykonání státní doktorské zkoušky je v den vlastní obhajoby disertace.

Zájemci o složení státní doktorské zkoušky před termínem vlastní obhajoby se přihlašují e-mailem s vědomím svého školitele předsedovi oborové rady DSP (kopii na Odd. kvalif. rozvoje LF MU), budou uvědoměni o termínu při nejbližší obhajobě jiného doktoranda stejného oboru, nebo sledují sami fakultní web a přihlasí se stejným způsobem na již vyhlášený termín obhajob v  oboru Vnitřní nemoci.

Návrh témat prací

Jednotlivé kliniky v rámci doktorského studia vypisují každoročně témata vztahující se k jejich problematice.

Přehled klinik:

Témata disertačních prací:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info