Program D-NE4 Neurovědy 5103V035

Harmonogram

Oborová rada Neurovědy ponechává na studentovi a jeho školiteli výběr z povinných předmětů dle obecného doporučení o studiu Ph.D. Výběr předmětů odpovídá zaměření vědecké práce doktoranda.

Studijní předměty

Povinné společné předměty:
Anglický jazyk (kód v IS MU DSAJz01)

Povinně volitelné společné předměty (nejméně 4 předměty):
Analýza dat pro neurovědy (kód v IS MU DSAN01)
Analýza klinických dat (kód v IS MU DSAK051)
Etika biomedicínského výzkumu (kód v IS MU DSETz01)
Molekulární biologie a genetika (kód v IS MU DSMBz01)
Nové trendy v lékařské imunologii (kód v IS MU DSTIz01)
Nové trendy v patologické fyziologii (kód v IS MU DSNTz01)
Plánování, organizace a hodnocení klinických studií (kód v IS MU DSAM051)
Rétorika. Kultura mezilidské komunikace (kód v IS MU DSREz01)
Uživatel počítačové sítě (kód v IS MU DSUP031)
Získávání vědeckých informací (kód v IS MU DSVIz01)

Povinně volitelné oborové předměty (= předmět Odborná příprava I-VIII) (nejméně 3 předměty):
Neuroanatomie
Neurofyziologie
Neuropsychologie a experimentální psychologie
Neuropsychofarmakologie
Patofyziologie nervového systému
Neurologie
Psychiatrie
Behaviorální farmakologie
Animální modely poruch CNS
Obecná psychologie
Zpracování a analýza signálů a obrazů
Výpočetní neurovědy

Garanti volitelných neurovědních předmětů:

Neuroanatomie (garant: prof. Dubový)
Neurofyziologie (garant: MUDr. Robert Roman, Ph.D.)
Neuropsychologie a experimentální psychologie (garant: prof. Urbánek)
Neuropsychofarmakologie (garant: doc. Rudá)
Patofyziologie nervového systému (garant: prof. Rektor)
Neurologie (prof. Bednařík)
Psychiatrie (garant: prof. Kašpárek)
Behaviorální farmakologie (doc. Rudá)
Animální modely poruch CNS (doc. Rudá)
Obecná psychologie (doc. Tyrlík)
Zpracování a analýza signálů a obrazů (garanti: prof. Jan, ing. Jurák)
Výpočetní neurovědy (garant: Ing. Mikl)

Anotace, požadavky na studenta a doporučená literatura jsou k dispozici u garanta předmětu.

V rámci doktorského studia v oboru Neurovědy má student povinnost absolvovat zkoušku z předmětu Anglický jazyk, a dále má povinnost absolvovat minimálně 4 předměty z předmětů povinně volitelných a minimálně 3 z povinně volitelných oborových předmětů  (forma absolvování - zkouškou nebo zápočtem - je zde určena garantem oboru).

Koncepce výuky Neurologie v rámci doktorského studijního programu Neurovědy pro studenty nelékaře

Další povinnosti

Zapojení do pregraduální výuky (ve shodě se studijním řádem LF MU)
Aktivní účast na odborných sjezdech v ČR a zahraničí s prezentací samostatně získaných výsledků své výzkumné činnosti
V průběhu studia je vhodné, aby doktorandi absolvovali alespoň jednu zahraniční odbornou stáž v minimální délce 1 měsíce
Publikace v zahraničních impaktovaných odborných periodicích
Příprava a úspěšná obhajoba dizertační práce
Autoreferát dizertační práce by měl obsahovat seznam publikovaných prací in extenso, včetně odpovídajícího impakt faktoru

Požadavky na státní doktorskou zkoušku:

Zvládnutí základního oboru Neurovědy
Detailní znalosti dílčí problematiky oboru dle zvolené práce.

Podmínkou přístupu doktoranda k obhajobě disertace jsou nejméně TŘI práce v mezinárodních časopisech s minimálním IF=1 (alespoň u 2 z nich je nutné prvoautorství doktoranda a minimálně jedna z těchto dvou prací musí být práce originální).

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

 1. Doktorand podává přihlášku ke státní doktorské zkoušce děkanovi prostřednictvím IS MUNI (viz čl. 31 Studijního a zkušebního řádu MU) a dále v písemné i elektronické podobě předsedovi oborové rady. Písemná přihláška musí být podepsána doktorandem a školitelem a musí na ní být uvedeno:
  1. datum podání přihlášky
  2. datum zahájení doktorského studia
  3. obor doktorského studia
  4. jméno doktoranda a školitele, popř. školitele specialisty či odborného konzultanta, pokud byla taková pozice definována v zadání tématu studia/disertace
  5. téma studia/disertace (dle schváleného zadání)
  6. seznam absolvovaných předmětů a odborných vzdělávacích kurzů v rámci studia
  7. krátkou anotaci (max. 1 strana A4, postačující je jeden odstavec) popisující přesněji téma disertační práce
  8. zvolené okruhy státní doktorské zkoušky, viz. bod 2
 2. Jako součást přihlášky musí být dále odevzdán dokument popisující 3 až 4 zvolené okruhy státní doktorské zkoušky. Tyto okruhy volí doktorand společně se svým školitelem a měly by odrážet zvolené téma disertace a předměty (popř. odborné vzdělávací kurzy) absolvované v průběhu doktorského studia. Ke každému okruhu musí být uvedena doporučená literatura (předpokládá se, že z ní se student bude připravovat, popř. lépe charakterizuje dané zkušební okruhy) a okruh může být blíže vymezen i pomocí uvedení několika specifických podoblastí.  Ke každému okruhu musí být uveden doporučený odborník pro roli zkoušejícího.
 3. Předseda oborové rady může v případě výrazného nesouladu tématu disertace, absolvovaných předmětů a navržených okruhů doporučit změnu zkušebních okruhů po poradě se školitelem
 4. Pro každý okruh urči předseda oborové rady zkoušejícího. Může přitom využít doporučení v přihlášce. Zkoušejícím je osoba, která je odborníkem v dané oblasti.
 5. Předseda oborové rady dále navrhne kompletní složení komise pro státní doktorskou zkoušku a datum konání státní doktorské zkoušky
 6. Komise pro státní doktorskou zkoušku je sestavena takto:
  1. komise je minimálně pětičlenná (a maximálně sedmičlenná), přednostně je složena ze členů oborové rady a nejméně dva členové komise nejsou vůči MU v pracovním poměru.
  2. komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů, včetně předsedy a současně alespoň jeden z přítomných členů není zaměstnancem MU.
  3. členy komise jsou většinou i zkoušející za jednotlivé okruhy
  4. členem komise je i školitel doktoranda
  5. školitel nemůže být předsedou, ani zkoušejícím k některému okruhu (tedy hlavní či jedinou osobou, která zajišťuje prozkoušení z daného okruhu), ale může klást otázky stejně jaké ostatní členové komise
  6. zkoušejícím může být jen docent a profesor, výjimečně  jiný významný odborník s titulem Ph.D. či odpovídajícím (CSc., DrSc.), avšak musí být pro tento účel navržen oborovou radou a schválen vědeckou radou fakulty.
  7. předseda oborové rady navrhuje předsedu zkušební komise, kterého jmenuje do funkce rektor. Předseda pak řídí vlastní průběh státní zkoušky.
 7. Průběh státní doktorské zkoušky
  1. Průběh zkoušky řídí předseda komise. První část zkoušky je veřejná
  2. Zkouška probíhá tak, že po představení doktoranda a jeho tématu disertační práce následují jednotlivé zkušební okruhy
  3. Za každý zkušební okruh klade nejprve otázky zkoušející. Následně mohou klást otázky k danému okruhu i ostatní členové komise
  4. Po prozkoušení ze všech okruhů mohou být kladeny i obecnější otázky k tématu disertace od všech členů komise
  5. Po zodpovězení všech otázek následuje neveřejná část, které se účastní jen členové komise a určený zapisovatel, popř. pracovník vědeckého oddělení LF MU. Komise zhodnotí znalosti studenta v jednotlivých oblastech (zejména s ohledem na názor zkoušejících) a rozhodne, zda student uspěl, popř. pokud neuspěl, zda se jedná jen o dílčí okruh. Z jednání komise je realizován zápis

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info