Přijímací řízení

Informace a podmínky

Informace a podmínky

 1. Doktorské (= postgraduální studium ukončené titulem Ph.D. (dále jen DSP) na Lékařské fakultě MU probíhá podle zásad Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity v akreditovaných studijních programech. Standardní délka studia je 4 roky.
 2. Uchazeči mohou vybírat mezi prezenční a kombinovanou formou studia.
  Prezenční forma – s vazbou na pobyt na školícím pracovišti LF MU.
  Kombinovaná forma – bez nutnosti vazby na pobyt na školícím pracovišti LF MU.  
 3. Uchazeči mohou podávat přihlášku výhradně na témata vypsaná pro konkrétní studijní program/specializaci. Součástí vypsání tématu jsou informace o formě studia, pracovišti, napojení na grantový projekt, projektovém financování, školiteli a stručné požadavky na studenta dané oborovou radou.
 4. Přijímací řízení je vypisováno dvakrát ročně:
  • Se zápisem do podzimního semestru – sběr přihlášek od 1. 1. do 30. 4. (přijímací zkouška proběhne v červnu daného roku.)
  • Se zápisem do jarního semestru – sběr přihlášek od 1. 8. do 30. 11. (přijímací zkouška proběhne v lednu daného roku.)

Další informace jsou zveřejněny v e-přihlášce. (Poplatek 600 Kč)

Odborná přijímací zkouška

Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Poznámka: přítomnost uchazeče lze omluvit a nahradit pohovorem za použití telekonferenčního či videokonferenčního hovoru.

Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a domluvit se na vhodné formě přípravy (každý obor má svá specifika, proto vám školitel bude maximálně nápomocen).

Přijetí ke studiu

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří jsou absolventy magisterských studijních programů, prokáží znalost anglického jazyka a uspějí u odborné přijímací zkoušky. Přijetí je podmíněno dostatečnou kapacitou školitele.

Poznámka: uchazeči o studium v akreditovaných studijních programech v angličtině podávají přihlášky do samostatného běhu přijímacího řízení. Bližší informace Vám podá Mgr. Petr Bureš (zahraniční oddělení fakulty)

Specifické podmínky pro studijní program Biomedicínské vědy

Program Biomedicínské vědy vznikl sloučením předchozích Ph.D. programů Lékařská biologie, Anatomie, histologie a embryologie a ve spolupráci s již existující Ph.D. školou CEITEC PhD School. Nový program se tak kromě dvou inovovaných specializací s názvy „Biochemie a Molekulární biologie“ a „Morfologie buněk a tkání“ rozšířil o úplně novou specializaci „Molekulární medicína“, která bude školena na CEITEC MU.

Více informací o podmínkách