Interní projekty

IGA MU

Interní grantová agentura Masarykovy univerzity (IGA MU) formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů.

Jedná se celouniverzitní soutěž na podporu studentských grantů v oblastech výzkumu a vývoje ve vědních oblastech:

  • přírodní vědy
  • lékařské a zdravotnické vědy
  • společenské vědy,
  • humanitní vědy a umění.

Oprávněným žadatelem o studentský grant může být pouze student zapsaný na MU v doktorském, studijním programu ve standardní době studia a současně v prezenční formě studia. Přihlášku do soutěže však může podat ještě jako student Mgr. studia (studentský grant může být udělen až po zápisu do doktorského studijního programu.

Žádost o studentský grant je možné podávat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím aplikace ISEP.

Žádost se vyplňuje v anglickém jazyce.

Všechny informace naleznete zde.

Kontaktní osoba LF MU

GAMU

Cílem Grantové agentury Masarykovy univerzity (GAMU) je podpořit vědce a vědecké týmy na Masarykově univerzitě a zvýšit tak prestiž její vědecké práce a zvýšit úspěšnost univerzity v získávání prestižních zahraničních grantů.

Grantová agentura směřuje svoji podporu jak na studenty (magisterské i doktorské), tak na vědce a vědecké týmy.

Kategorie grantů:

Pro studenty:
Podpora vynikajících diplomových prací

Pro vědce:
Podpora přípravy mezinárodních grantů
Mezioborové výzkumné projekty - INTERDISCIPLINARY
MUNI Award in Science and Humanities - MASH
MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR - MASH JUNIOR
Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry - CAREER RESTART
Cena za vynikající výsledky výzkumu

Aktuálně lze žádat o granty v kategorii Podpora přípravy mezinárodních grantů

Všechny informace naleznete zde.

Kontaktní osoba LF MU

InGA

Cílem Interní grantové agentury Masarykovy univerzity (InGA) je posílení kvality a prestiže výzkumné práce na LF MU, vyšší úspěšnost LF MU při získávání národních i mezinárodních prestižních grantů, podpora internacionalizace a udržitelnosti lidských zdrojů ve výzkumu LF MU, zejména podporou juniorních výzkumníků.

Soutěže v rámci InGA se vyhlašují v kategoriích:

Start-up granty - Start-up granty jsou určeny k podpoře pilotních projektů nových výzkumných programů. Cílem je získat pilotní data, zavést a ověřit novou metodiku, získat podklady pro vypracování plnohodnotného projektu financovaného externí grantovou agenturou. Nutným výstupem projektu je podání projektové žádosti u externí grantové agentury, s LF MU v roli hlavního příjemce/žadatele.

Podpora udržitelnosti - Žadatelem o „Podporu udržitelnosti“ může být pouze vedoucí již zavedené výzkumné skupiny některého pracoviště LF MU, event. jemu přímý nadřízený přednosta, přičemž výzkumná skupina musí být alespoň z části financována z externích grantových schémat. Cílem je možnost podpory financování personálních a jiných nákladů výzkumné skupiny na základě individuální žádosti (zpravidla z důvodu překlenutí období mezi jednotlivými grantovými schématy), po dobu maximálně 12 měsíců. Výstupem je podání projektové žádosti o financování k externí grantové agentuře.

Juniorní výzkumná skupina - Hlavním cílem programu „Juniorní výzkumná skupina LF MU“ je vytvořit podmínky pro nové vynikající mladé vědce pro ustavení vlastní výzkumné skupiny na LF MU. Tato forma podpory je tedy určena primárně juniorním vědcům s významnou zahraniční zkušeností. Cílem je posílení spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi.

LF Award - Hlavním cílem grantu „LF Award“ je přivést na Lékařskou fakultu MU nové vynikající a úspěšné vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci zůstat pracovat pro LF MU a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky. Tato forma podpory je tedy určena primárně zahraničním vědcům seniorní úrovně (tj. minimálně po skončení postdoc fellowship), variantně i interním výzkumníkům seniorní úrovně s významnou zahraniční zkušeností.

LF Accelarate - LF Accelerate je schéma podpory určené k posouzení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje LF MU a dosažení znatelného posunu v procesu jejich uplatnění v praxi. Cílem je: zvýšení počtu a kvality výsledků výzkumu a vývoje (VaV) vytvářených na LF MU za účelem jejich uplatnění v praxi, zvýšení interakce mezi LF MU a aplikační sférou, vč. zvyšování povědomí o VaV činnostech a výsledcích LF MU, podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, Proof of Concept projektů a zakládání start-up / spin-off společností na LF MU.

Postdok - Soutěž slouží k získání zkušených produktivních juniorských vědeckých pracovníků s významnou zahraniční zkušeností a jejich integrace do již ustanovených výzkumných skupin LF MU. Cílem je rovněž posílit mezinárodní ráz akademického prostředí LF MU.

Směrnice Interní grantová agentura LF MU

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva pro podávání projektů.

Kontaktní osoba LF MU

Specifický výzkum

Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

  • podpora studentských projektů specifického výzkumu
  • podpora projektů specifického výzkumu zaměřených na organizaci studentských vědeckých konferencí

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva pro podávání projektů.

Pravidla LF MU Rozpočet - pomocná tabulka

Všeobecné informace o výzvě naleznete zde

Kontaktní osoba LF MU

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info