Mezinárodní projekty

ERASMUS+

Program ERASMUS+ nabízí pro Lékařskou fakultu MU v části projektů a grantů podporu mobilit studentů a zaměstnanců (Klíčová akce 1) a rozvoj meziinstitucionální spolupráce v evropském i celosvětovém rozměru (Klíčová akce 2). Strukturu a možnosti programu ERASMUS+ představuje Příručka programu, která podrobně popisuje jednotlivé podporované aktivity.

Máte zájem o spolupráci se zahraničními partnery v oblasti rozvoje vzdělávání, výměny know-how a internacionalizace? Kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Způsobilé aktivity: Mobilita studentů za účelem studia nebo stáže, mobilita zaměstnanců za účelem výuky nebo školení.

Aktivitu na MU administruje Centrum zahraniční spolupráce (CZS). V případě zájmu o tento typ grantu prosím kontaktujte CZS.

Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Kooperativní partnerství

Kdo může žádat: Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace zřízená v programové zemi (EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Republika Severní Makedonie, Turecká republika, Republika Srbsko) nebo v kterékoli partnerské zemi na světě. Organizace zřízené v programových zemích se mohou účastnit buď jako koordinátor projektu, nebo jako partnerská organizace. Organizace v partnerských zemích se nemohou zúčastnit jako projektoví koordinátoři.

Min. počet zapojených organizací: 3 organizace ze 3 různých programových zemí

Výše grantu: Nabídka tří jednorázových částek podle rozsahu a obsahu projektu 120 000 EUR, 250 000 EUR, 400 000 EUR (žadatel volí jednu z částek).

Délka trvání projektu: 12 až 36 měsíců

Způsobilé aktivity: Partnerství může organizovat vzdělávací, výukové a školicí aktivity pro zaměstnance, pracovníky s mládeží, účastníky vzdělávání a mladé lidi s cílem podpořit realizaci projektů a dosahování cílů projektů.

Termín podání žádostí: 23. 3. 2022 (pro projekty začínající v období od 1. 9. – 31. 12. 2022)

Budování kapacit v oblasti vysokého školství

Aktivity a výstupy projektů musí být zaměřené tak, aby z nich mohly těžit způsobilé třetí země nepřidružené k programu, jejich vysokoškolské instituce a systémy. Průřezovými prvky akce budou podpora provádění Zelené dohody, zvyšování kapacity IKT ve třetích zemích nepřidružených k programu a účast studentů na procesech plánování a učení.

Akce budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání je tvořena složkami:

 1. Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání
 2. Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání
 3. Projekty strukturálních reforem

Kdo může žádat: Vysokoškolské instituce a jejich sdružení nebo organizace se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu Erasmus+ nebo ve způsobilé zemi nepřidružené k programu Erasmus+.

Min. počet zapojených organizací: Specifika počtu a typu žadatelů jsou stanovena s ohledem na jednotlivé složky.

Výše grantu: 200 000 až 1 000 000 EUR (s ohledem na jednotlivé složky).

Délka trvání projektu: 24 nebo 36 měsíců (složka 1 a 2), 36 nebo 48 měsíců (složka 3)

Způsobilé aktivity: Náplní je spolupráce mezi programovými a partnerskými zeměmi za účelem modernizace, internacionalizace a zvýšení dostupnosti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.

Termín pro podání žádosti: 17. 2. 2022

Aliance pro inovace

Aliance pro inovace posílí inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou a širším socioekonomickým prostředím vč. výzkumu.

Jejich cílem je rovněž posílit zajišťování nových dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že navrhnou nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu.

Skupina 2 Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností

Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností se snaží řešit nedostatky v oblasti dovedností na trhu práce, které brzdí růst, inovace a konkurenceschopnost v konkrétních odvětvích nebo oblastech a to s cílem krátkodobých intervencí i dlouhodobých strategií Tyto aliance budou zavedeny ve 14 průmyslových ekosystémech určených v nové průmyslové strategii pro Evropu.

Kdo může žádat: Veřejné nebo soukromé organizace se zákonným sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve kterékoliv třetí zemi nepřidružené k programu.

Min. počet zapojených organizací: Aliance pro odvětvovou spolupráci musí pokrývat aspoň 8 členských států a přidružených zemí k programu a zahrnovat aspoň 12 řádných partnerů. Partnerství musí zahrnovat 5 subjektů na trhu práce a nejméně 5 poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolské instituce). Řádným partnerem v každém projektu by měla být aspoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

Průmyslový ekosystém: 14 Zdraví (farmaceutické výrobky a vybavení, nemocnice, pečovatelské domy, rezidenční péče atd.)

Způsobilé země: výzvou definované veřejné nebo soukromé organizace zřízené podle práva v programové zemi (EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Republika Severní Makedonie, Turecká republika, Republika Srbsko) nebo kterékoliv partnerské zemi na světě. Žadatelem může být kterýkoli řádný partner zřízený v programové zemi. Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Výše grantu: 4 mil. EUR

Délka trvání projektu: 4 roky

Způsobilé aktivity: Příprava koncepcí programů další odborné přípravy, které by řešily naléhavé potřeby v oblasti dovedností lidí v produktivním věku. Návrhy by měly zahrnovat nově se rozvíjející profesní profily, související kvalifikace, které by měly pokrýt vyšší a postsekundární odborné vzdělávání a přípravu (úrovně 3–5 EQF) a terciární vzdělávání (úrovně 6–8 EQF). Návrhy by dále měly zahrnovat koncepci souvisejících základních kurikul a vzdělávacích a výcvikových programů vedoucích k těmto kvalifikacím.

Termín pro podání žádosti: 15. 9. 2022

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.

Sekretariátem Fondů EHP a Norska pro všechny přijímající země je Kancelář finančních mechanismů v Bruselu. Oficiální web EEA and Norway Grants.

Aktuální výzvy naleznete zde.

Přeshraniční spolupráce
Interreg V-A Rakousko - Česká republika (2021-2027)

Interreg V-A Rakousko-Česká republika je součástí evropské politiky soudržnosti a jeho cílem je podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a přispívat ke zlepšení hospodářské, sociální a územní integrace.
Očekávané vyhlášení výzvy: polovina roku 2022
Regiony: Rakousko (Dolní Rakousko, Vídeň, Horní Rakousko); Česká republika (jihozápad, jihovýchod).
Celkový rozpočet EFRR na období 2021-2027 bude činit 86 821 148,- EUR.
Maximální míra spolufinancování projektu z EFRR je 80 %.
V nadcházejícím programovém období 2021-2027 budou pro LF MU relevantní následující prioritní osy a typy akcí:

Priorita 1 - Výzkum a inovace
1.1 Přeshraniční výzkum a výměna know-how

Cílem je posílit přeshraniční spolupráci mezi výzkumnými pracovníky a malými a středními podniky. Konkrétními oblastmi zájmu v regionu jsou:
- oběhové hospodářství, bioekonomika, biotechnologie, ICT a digitální transformace, environmentální obory, vědy o živé přírodě, kreativní průmysl, medicína, stavební a konstrukční materiály a zavádění ekologických inovací.
- spolupráce v oblasti výzkumu a inovací v oblastech společného zájmu s možným zapojením malých a středních podniků
- výzkum a inovace řízené poptávkou místních podniků se specifickým zaměřením na odvětví relevantní v příhraniční oblasti.

1.2 Společné pilotní akce a společná řešení v oblasti sdílených výzkumných zařízení a výzkumných aplikací

Cílem tohoto typu akce je zlepšit stávající a posílit nové sdílené výzkumné a inovační infrastruktury a služby v přeshraničním regionu a zlepšit přístup malých a středních podniků k výzkumné infrastruktuře.
- Investice do nových společně využívaných/sdílených zařízení pro výzkum a inovace na základě příslušných výzkumných strategií a s vysokým tematickým zaměřením na programovou oblast;
- přidání služeb k základním nabídkám průmyslových odvětví prostřednictvím "servitizace", aby se průmyslová odvětví stala inovativnějšími a konkurenceschopnějšími;
- rozšíření a modernizace technologických zařízení a výzkumných kapacit přeshraničního zájmu; sdílení vysoce kvalitních zařízení pro výzkum a inovace;
- lepší propojení výzkumných institucí s malými a středními podniky a zvýšení přístupu malých a středních podniků k výsledkům výzkumu a inovací, aplikace výsledků výzkumu a inovací s cílem dosáhnout trhu;
- společné zřízení inovačních center.

1.3: Komunikace a mobilita výzkumných pracovníků

Cílem tohoto typu akce je zlepšit přístup k výsledkům výzkumu pro příslušné cílové skupiny v přeshraniční oblasti, jako jsou malé a střední podniky nebo výzkumní pracovníci, pomocí vhodné komunikace a posílit výměnu mezi jednotlivými výzkumnými pracovníky.
- podpora přeshraniční mobility výzkumných pracovníků;
- vědecká komunikace (informování, vzdělávání, zvyšování povědomí o vědeckých tématech).

Priorita 3 - Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
3.1 Přeshraniční spolupráce s cílem zlepšit přeshraniční vzdělávací nabídku mateřských, základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol

Cílem tohoto typu akce je posílit strategický základ pro přeshraniční vzdělávání.
- rozvoj společných/bilingvních pedagogických/didaktických koncepcí;
- společné vzdělávací programy (vč. digitalizovaných nástrojů a metod
- výukové prostředí, koncepce učeben, didaktická opatření, výuka vyhledávání na internetu atd.)

Více informací naleznete v návrhu programového dokumentu pro období 2021-2027 zde.

Interreg V-A Slovensko - Česká republika (2021-2027)

Interreg V-A Slovensko - Česká republika je součástí evropské politiky soudržnosti a jeho cílem je podpora zlepšení konkurenceschopnosti společného příhraničního území, posílení jeho soudržnosti a budování atraktivního prostředí.
Programová oblast umožní podporu projektů s pozitivním přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčínském a Žilinském kraji na slovenské straně.
Očekávané vyhlášení výzvy: podzim 2022
Celkový rozpočet EFRR na období 2021-2027 bude činit 46 074 742,- EUR.
Maximální míra spolufinancování projektu z EFRR je 80 %.
V nadcházejícím programovém období 2021-2027 budou pro LF MU relevantní následující prioritní osy:


Priorita 4 Vzdělávání

Výměna znalostí, zkušeností, odborných znalostí a osvědčených postupů mezi vzdělávacími institucemi na všech úrovních vzdělávání od předškolního po vysokoškolské.
V zájmu zlepšení kvality vzdělávacího obsahu bude podporována spolupráce zaměřená nejen na rozvoj měkkých dovedností, ale také na odborná témata. Spolupráce bude zaměřena na hledání společných témat a zájmů ve vzdělávacím procesu v přeshraničním kontextu, proto je předpokladem realizovaných výstupů jejich využití na obou stranách hranice.
V zájmu zkvalitnění forem vzdělávání bude podporováno zavádění a posilování inovativních způsobů vzdělávání a nových didaktických přístupů, včetně specifických forem vzdělávání, jako je práce s talenty, žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo praktické vyučování.

Více informací naleznete v návrhu programového dokumentu pro období 2021-2027 zde.

EU4Health

Program EU4Health je řízen agenturou Evropské komise s názvem HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

Způsobilými žadateli jsou právnické osoby mající sídlo v členském státu EU, nebo ve třetí zemi přidružené k programu, nebo ve třetí zemi uvedené v ročním pracovním programu. Způsobilost může být přesněji specifikována v konkrétní výzvě.

Partnerství v projektech: jedním ze základních požadavků většiny programů předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3 různých zemí účastnících se programu.

Výše grantu EU: Evropská komise poskytuje z programu EU4Health na projekty grant do výše maximálně 60% celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až 80% způsobilých nákladů. To se týká projektů, kde více než 30% rozpočtu jde do zemí, kde HDP nedosahuje 90% průměru EU (Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Rumunsko, Lotyšsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Estonsko, Litva, Slovinsko).

Délka projektu je 1 – 3 roky, dle konkrétní výzvy.

V současnosti vyhlášené výzvy: deadline 24. 5. 2022

Výzva

Podporované aktivity

Alokace

Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level

 • Optimalizace přenosu znalostí;
 • Lepší pochopení potřeb;
 • Návrh, plánování a vývoj možných variant budoucího provádění cíleného screeningu rakoviny prostaty, plic a žaludku
 • 10 mil. EUR na každé téma (prostata, plíce, žaludek)
 • podpořen bude 1 projekt v každém tématu

Call for proposals on prevention of NCDs - other NCDs (different from cardiovascular diseases and diabetes)

 • Přenos slibných postupů a přístupů, které přispívají k řešení problematiky jiných neinfekčních onemocnění než rakoviny
 • 5 mil. EUR
 • podpořeno bude až 7 projektů

Call for proposals on promoting mental health

 • Přenos osvědčených postupů projektů IceheartsLet’s talk about children do dalších členských států
 • 4 mil. EUR na každé téma
 • podpořen bude 1 projekt za každé téma

Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to joint health technology assessment activities

 • Zvýšení kapacity pacientských organizací poskytovat důkladné a smysluplné podněty k činnostem v oblasti HTA;
 •  Zvýšení znalostí pacientů a klinických odborníků o novém právním rámci Unie pro HTA;
 • Zajištění vhodného provádění pravidel
 • 500 000 EUR na každé téma
 • podpořen bude 1 projekt za každé téma

Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical devices

 • Podpora školení, výcviku a stáží pro zapojené subjekty v oblasti zdravotnických prostředků;
 • Aktivity na budování kapacit, jako jsou webové semináře, workshopy, cílená zpětná vazba a informační schůzky určené hospodářským subjektům na trhu;
 • Posouzení poptávky po certifikaci;
 • Navrhování řešení, která by usnadnila sladění poptávky hospodářských subjektů s dostupností dotčených subjektů.
 • 4 mil. EUR
 • podpořen bude 1 projekt

Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills

 • Vývoj a realizace vzdělávacích modulů kontinuálního profesního rozvoje pro zdravotnické profese;
 • Vývoj a realizace vzdělávacích modulů pro neklinické pracovníky pracující ve zdravotnických systémech s cílem přispět k efektivním, dostupným a odolným zdravotnickým systémům se zaměřením na digitální dovednosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, plánování a řízení.
 • alespoň 2 mil. EUR na projekt
 • bude podpořeno až 10 projektů

Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19

 • Mapování důkazů o veřejném zdraví a výsledků výzkumu v oblasti plošného očkování proti COVID-19;
 • Identifikace problémů a posouzení proveditelnost implementace řešení v členských státech;
 • Vypracování prováděcích plánů a pilotních aktivit reagujících na současný pandemický kontext;
 • Provádění pilotních činností v dobrovolnických členských státech (např. školicí programy pro zdravotnické pracovníky, osvětové kampaně zaměřené na boj proti váhání s očkováním, školicí programy zaměřené na zdravotní připravenost, infrastrukturní iniciativy, specializované akce pro výměnu osvědčených postupů, komunikaci o rizicích atd.)
 • 30 mil. EUR
 • bude podpořeno až 10 projektů

Call for proposals to develop early warning features and guidance in the area of pricing through the EURIPID database, based on competition cases

 • Vytvořit společné přístupy k ověřování tvrzení o informacích o cenách a poskytnout vhodné pokyny k úpravě metodik tvorby cen.
 • 300 000 EUR
 • podpořen bude 1 projekt

Ostatní mezinárodní zdroje

ZAHRANIČNÍ NÁRODNÍ PROGRAMY

Není výjimkou, že v případě poskytnutí unikátního know-how umožňují zahraniční národní agentury financující výzkum a inovace přímou či nepřímou (jako subkontraktor) účast stran z jiných zemí včetně Česka. Zajímavé příležitosti se tak nabízejí například v programech amerických poskytovatelů (NSF, NIH a další). Je nutné, aby zahraniční partner poskytoval znalosti, dovednosti, či technologie nedostupné na americké půdě. Zapojit se lze například do grantů National Science Foundation (NSF) či National Institutes of Health (NIH).

Vedle programů bilaterální spolupráce nabízených MŠMT, GAČRem, či TAČRem je (poměrně vzácně) možné čerpat přímo zdroje zahraničních grantových agentur. Cílené výzvy pro střední a východní Evropu včetně Česka například vypisuje švýcarská národní agentura Swiss National Science Foundation (SNSF).


VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI A NADACE

Široké spektrum grantových příležitostí, často jasně oborově ohraničených, nabízejí zahraniční a mezinárodní vědecké společnosti, organizace a nadace.

Nejfrekventovanější jsou granty Visegradského fondu, britské národní nadace Wellcome Trust, nebo Fulbrightova stipendia (mobilita administrovaná Centrem zahraniční spolupráce MU).

Ve vědách o živé přírodě se lze ucházet například o financování z European Molecular Biology Organization (EMBO), Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Human Frontier Science Programme (HFSP), nebo Worldwide Cancer Research. Grantové programy mají také mnohé biotechnologické a farmaceutické firmy.

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info