Mezinárodní projekty

ERASMUS+

Program ERASMUS+ nabízí pro Lékařskou fakultu MU v části projektů a grantů podporu mobilit studentů a zaměstnanců (Klíčová akce 1) a rozvoj meziinstitucionální spolupráce v evropském i celosvětovém rozměru (Klíčová akce 2). Strukturu a možnosti programu ERASMUS+ představuje Příručka programu, která podrobně popisuje jednotlivé podporované aktivity.

Máte zájem o spolupráci se zahraničními partnery v oblasti rozvoje vzdělávání, výměny know-how a internacionalizace? Kontaktujte nás na projekty@med.muni.cz.

Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Způsobilé aktivity: Mobilita studentů za účelem studia nebo stáže, mobilita zaměstnanců za účelem výuky nebo školení.

Aktivitu na MU administruje Centrum zahraniční spolupráce (CZS). V případě zájmu o tento typ grantu prosím kontaktujte CZS.

Klíčová akce 2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi

Kooperativní partnerství

Kdo může žádat: Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace zřízená v programové zemi (EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Republika Severní Makedonie, Turecká republika, Republika Srbsko) nebo v kterékoli partnerské zemi na světě. Organizace zřízené v programových zemích se mohou účastnit buď jako koordinátor projektu, nebo jako partnerská organizace. Organizace v partnerských zemích se nemohou zúčastnit jako projektoví koordinátoři.

Min. počet zapojených organizací: 3 organizace ze 3 různých programových zemí

Výše grantu: Nabídka tří jednorázových částek podle rozsahu a obsahu projektu 120 000 EUR, 250 000 EUR, 400 000 EUR (žadatel volí jednu z částek).

Délka trvání projektu: 12 až 36 měsíců

Způsobilé aktivity: Partnerství může organizovat vzdělávací, výukové a školicí aktivity pro zaměstnance, pracovníky s mládeží, účastníky vzdělávání a mladé lidi s cílem podpořit realizaci projektů a dosahování cílů projektů.

Termín podání žádostí: 23. 3. 2022 (pro projekty začínající v období od 1. 9. – 31. 12. 2022)

Budování kapacit v oblasti vysokého školství

Aktivity a výstupy projektů musí být zaměřené tak, aby z nich mohly těžit způsobilé třetí země nepřidružené k programu, jejich vysokoškolské instituce a systémy. Průřezovými prvky akce budou podpora provádění Zelené dohody, zvyšování kapacity IKT ve třetích zemích nepřidružených k programu a účast studentů na procesech plánování a učení.

Akce budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání je tvořena složkami:

  1. Podpora přístupu ke spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání
  2. Partnerství pro transformaci ve vysokoškolském vzdělávání
  3. Projekty strukturálních reforem

Kdo může žádat: Vysokoškolské instituce a jejich sdružení nebo organizace se sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu Erasmus+ nebo ve způsobilé zemi nepřidružené k programu Erasmus+.

Min. počet zapojených organizací: Specifika počtu a typu žadatelů jsou stanovena s ohledem na jednotlivé složky.

Výše grantu: 200 000 až 1 000 000 EUR (s ohledem na jednotlivé složky).

Délka trvání projektu: 24 nebo 36 měsíců (složka 1 a 2), 36 nebo 48 měsíců (složka 3)

Způsobilé aktivity: Náplní je spolupráce mezi programovými a partnerskými zeměmi za účelem modernizace, internacionalizace a zvýšení dostupnosti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.

Termín pro podání žádosti: 17. 2. 2022

Aliance pro inovace

Aliance pro inovace posílí inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou a širším socioekonomickým prostředím vč. výzkumu.

Jejich cílem je rovněž posílit zajišťování nových dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že navrhnou nová kurikula pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu.

Skupina 2 Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností

Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností se snaží řešit nedostatky v oblasti dovedností na trhu práce, které brzdí růst, inovace a konkurenceschopnost v konkrétních odvětvích nebo oblastech a to s cílem krátkodobých intervencí i dlouhodobých strategií Tyto aliance budou zavedeny ve 14 průmyslových ekosystémech určených v nové průmyslové strategii pro Evropu.

Kdo může žádat: Veřejné nebo soukromé organizace se zákonným sídlem v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve kterékoliv třetí zemi nepřidružené k programu.

Min. počet zapojených organizací: Aliance pro odvětvovou spolupráci musí pokrývat aspoň 8 členských států a přidružených zemí k programu a zahrnovat aspoň 12 řádných partnerů. Partnerství musí zahrnovat 5 subjektů na trhu práce a nejméně 5 poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vysokoškolské instituce). Řádným partnerem v každém projektu by měla být aspoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy.

Průmyslový ekosystém: 14 Zdraví (farmaceutické výrobky a vybavení, nemocnice, pečovatelské domy, rezidenční péče atd.)

Způsobilé země: výzvou definované veřejné nebo soukromé organizace zřízené podle práva v programové zemi (EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Republika Severní Makedonie, Turecká republika, Republika Srbsko) nebo kterékoliv partnerské zemi na světě. Žadatelem může být kterýkoli řádný partner zřízený v programové zemi. Žadatel podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Výše grantu: 4 mil. EUR

Délka trvání projektu: 4 roky

Způsobilé aktivity: Příprava koncepcí programů další odborné přípravy, které by řešily naléhavé potřeby v oblasti dovedností lidí v produktivním věku. Návrhy by měly zahrnovat nově se rozvíjející profesní profily, související kvalifikace, které by měly pokrýt vyšší a postsekundární odborné vzdělávání a přípravu (úrovně 3–5 EQF) a terciární vzdělávání (úrovně 6–8 EQF). Návrhy by dále měly zahrnovat koncepci souvisejících základních kurikul a vzdělávacích a výcvikových programů vedoucích k těmto kvalifikacím.

Termín pro podání žádosti: 15. 9. 2022

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info