Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii

Kód projektu
17-30015A (kod CEP: NV17-30015A)
Období řešení
4/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Karlova v Praze
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 4
Fakultní nemocnice v Motole
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Praha 2

Česká republika zaujímá v incidenci kolorektálního karcinomu (KRK) první místo. Více než u 50 % nemocných s KRK jsou diagnostikovány jaterní metastázy (JMKRK). Pacienti se synchronními metastázami dosahují horších výsledků v přežívání. Chirurgická léčba je jedinou potenciálně kurabilní metodou s pětiletým přežíváním cca 50 %. Jaterní resekci podstoupí méně než 10 % pacientů se synchronními JMKRK. Tradičním postupem léčby (primary first approach) je odstranění primárního tumoru v první době a po systémové léčbě resekce metastáz. Nevýhodou je časová prodleva od diagnózy JMKRK k jejich resekci. Původně resekovatelný nález se může stát neresekovatelným. Simultánní resekce primárního tumoru a jaterních metastáz je zatížena vyšší perioperační mortalitou. V poslední dekádě se objevuje další postup se záměrem navýšení resekability JMKRK – liver first approach (LFA). V tomto případě po neoadjuvantní systémové léčbě následuje resekce jater. Poté adjuvantní systémová léčba a na závěr teprve resekce primárního tumoru. Randomizované studie, které popisují LFA a data s celkovým přežíváním, chybí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info