Orální bakteriom u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem dle stavu jejich dentice: pilotní studie

Autoři

GACHOVÁ Daniela DANĚK Zdeněk MACHÁČEK Ctirad SMETANOVÁ Soňa ANDRLA Petr BUDINSKÁ Eva BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Orální dlaždicobuněčný karcinom (OSCC) je?nejčastější malignitou v?oblasti hlavy a krku. Mezi faktory, jež ovlivňují etiopatogenezi OSCC se řadí mj. orální dysbióza a malhygiena. Ve srovnání s?ozubenými mají lidé s úplnou ztrátou zubů (podobně jako lidé s?dobrou orální hygienou) méně diverzní orální bakteriom. Ve studiích kontrol a případů byla pozorována významně větší bakteriální diverzita na povrchu tumoru u pacientů s?OSCC ve srovnání se vzorky zdravé orální mukózy u kontrol. Cílem této pilotní studie bylo analyzovat a srovnat bakteriom na povrchu tumoru a z dentálního plaku a zjistit, zda se bakteriální osídlení povrchu tumoru liší v?závislosti na stavu dentice u pacientů s?OSCC. Metody: 32 pacientů s histopatologicky potvrzenou diagnózou OSCC jsme rozdělili do 3 skupin dle stavu jejich dentice na bezzubé, málo ozubené (<16 zubů) a více ozubené (?16?zubů). U všech byl odebrán stěr z?povrchu tumoru a u ozubených navíc i stěr dentálního plaku. Mikrobiální DNA jsme izolovali pomocí kitu QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN), a dále jsme provedli amplifikaci hypervariabilní oblasti 16S rRNA a připravili knihovnu pro sekvenování nové generace na?přístroji Illumina MiSeq. Výsledky: Alfa diverzita bakteriomu byla srovnatelná v?matricích získaných stěrem z?tumoru a dentálního plaku (p > 0,05). V?obou typech vzorků patřily mezi jedny z nejvíce zastoupených rodů Streptococcus, Fusobacterium a Porphyromonas. Nalezli jsme rozdíl v?bakteriální diverzitě (dle ASV) z?povrchu tumoru při porovnání bezzubých pacientů a pacientů málo ozubených (<16?zubů; p?< 0,05); u více ozubených pacientů jsme pozorovali pouze obdobný trend (p?>?0,05). Relativní abundance rodu Dialister sp. na povrchu tumoru byla vyšší u málo ozubených ve srovnání s více ozubenými pacienty (p < 0,05), zatímco mezi bezzubými a málo ozubenými nebyl v?tomto rozdíl (p > 0,05). Úroveň orální hygieny i počet ASV u vzorků dentálního plaku byli podobné mezi skupinami ozubených pacientů (p?>?0,05). Shrnutí: Výsledky naší pilotní studie ukázaly, že pacienti zcela bez zubů mají nižší bakteriální diverzitu na povrchu tumoru než ti ozubení. To potvrzuje hypotézu, že orální bakteriom u?pacientů s?OSCC je ovlivněn stavem jejich dentice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info