Kardiotoxický vliv antracyklinů u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií

Autoři

SMOTER Samuel BUDÍNSKÁ Xenie ELBL Lubomír HRSTKOVÁ Hana NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2024
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je onemocnění ze skupiny maligních lymfoproliferací. Nejčastěji používanými a nejúčinnějšími cytostatiky v její léčbě jsou antracyklinová antibiotika. Jejich vedlejší účinky, zejména kardiotoxicita, však stále otevírají diskuzi o jejich využitelnosti. Léky ze skupiny antracyklinů mohou způsobovat např. rozklad myofibril, snížení kontraktility myokardu nebo poškozovat mitochondrie a tím narušit energetický systém buněk. V naší studii jsme měřili 102 jedince s ALL v remisi, rozdělili jsme je do skupin dle věku a podskupin dle doby od ukončení léčby (skupina M: 11-15 let, podskupiny MA : 6-10 let, MB: 11-15 let od ukončení léčby; skupina A: 16-23 let, podskupiny AA, AB - stejná doba jako u M a AC :16-20 let od ukončení léčby). Při spiroergometrickém vyšetření (přístroj Ergoselect 100/200) jsme měřili toleranci zátěže (ET), metabolický ekvivalent (MET) a spotřebu kyslíku na vrcholu pracovní zátěže (pVO2). Při echokardiografii (přístroj ECHO, Nemio XG, TOSHIBA, Japan) jsme hodnotili parametry vztahující se k systolické i diastolické funkci srdce. V rámci spiroergometrie jsme neprokázali žádné signifikantní rozdíly v porovnání se zdravými respondenty, hodnoty však byly na dolní hranici fyziologického rozmezí. Při echokardiografii jsme našli signifikantní rozdíl u poměru E/E´ a signifikantní rozdíl systolických objemů (SV). Mezi dávkováním antracyklinů a parametry ECHO vyšetření v hlavních skupinách nebyla signifikantní korelace. I přesto, že se jedná o rozdíly na subklinické úrovni, lze uzavřít, že léčba ALL antracykliny má negativní vliv na funkci kardiovaskulárního systému, a to jak v jeho klidové fázi, tak ve fázi zátěže.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info