Neurovědy

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Neurologie, Neurovědy nebo Psychiatrie).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Cílem doktorského studijního programu Neurovědy je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v oborech obecné neurovědy, neurologie a psychiatrie. Tyto obory společně těží z rozvoje znalostí o vztahu mozku a chování, které vyžadují mezioborovou spolupráci z oblasti biologických, technických, psychologických, klinických oborů, mají však přesah i do mnoha sociálních a humanitních oborů. Klíčovou charakteristikou programu Neurovědy je podpora takovéto mezioborové spolupráce. Absolvování DSP Neurovědy umožňuje pokračování akademické kariéry habilitačním a jmenovacím řízením v oborech Neurologie, Psychiatrie a Neurovědy.

„Hledáme okna do mozku a mysli jako cesty ke zdraví.“

DSP Neurovědy je určený absolventům magisterských studijních programů, které umožňují studovat vztah mozku a chování. Program se skládá ze 3 specializací, základní specializace Neurovědy je určena studentům obecných problémů mozku a chování, dvě klinické specializace Neurologie a Psychiatrie pak aplikaci neurovědního výzkumu v oblasti neurologických a duševních poruch.

Program je založený na spolupráci neurovědní komunity na několika brněnských výzkumných institucích, zejména tří neurologických klinik LF MU (I. neurologická klinika, II. neurologická klinika a Klinika dětské neurologie) a Psychiatrické kliniky LF MU, Farmakologického a Anatomického ústavu LF MU, Institutu biostatistiky a analýz LF MU, Neurovědního programu CEITEC-MU, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Program je úzce propojený se zahraničními pracovišti (UMC Utrecht, Harvard University, Regensburg University...), se kterými se podílí na společných výzkumných projektech, jejichž součástí jsou i témata dizertačních prací doktorských studentů a kde probíhají zahraniční stáže studentů, které jsou standardní součástí jejich curricula.

Metodicky program využívá zejména širokou škálu zobrazovacích metod pro studium funkčních, morfologických a biochemických vlastností mozku (funkční magnetická rezonance - propojení s virtuální realitou, real-time neurofeedback - morfometrické metody - VBM, DBM apod. - magnetická rezonanční spektroskopie a spektroskopické zobrazování, elektrofyziologické metody, včetně unikátních intracerebrálních přístupů) a neurostimulační metody (transkraniální magnetická stimulace, hluboká mozková stimulace, elektrokonvulzivní terapie), Probíhají humánní, animální i in vitro celulární experitmenty. Dále je využívána široká škála behaviorálních a psychologických metod pro popis chování a klinická data. Student je školen jednak v obecných vědeckých dovednostech, získává ale schopnost analyzovat a interpretovat data získaná výše popsanými metodami.

Jednotlivé neurovědní týmy pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

Sociální a behaviorální neurověda

Parkinsonova nemoc – neurobiologie a klinický management

Epileptologie – neurobiologie a klinický management

Kognitivní poruchy – neurobiologie a klinický management

Poruchy periferního nervového systému – neurobiologie a klinický management

Cerebrovaskulární poruchy – neurobiologie a klinický management

Schizofrenie – neurobiologie a klinický management

Afektivní poruchy – neurobiologie a klinický management

Hraniční porucha osobnosti – neurobiologie a klinický management

Neuropsychologie

Neurostimulační léčba

Neurozobrazovací techniky

Elektrofyziologické techniky

Spojovacím prvkem mezi týmy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, výroční konference Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

Praxe

Praxe je získávána jednak prací ve výzkumné skupině, ve které student působí, dále v rámci sdílené infrastruktury (zkušenost s užíváním neurozobrazovací, elektrofyziologickou, neurostimulační aj. technologií a prací s daty) a v případě klinických specializací v partnerských zdravotnických zařízeních (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U sv. Anny).

Chcete vědět víc?

https://www.med.muni.cz/veda-a-vyzkum/doktorske-studium

https://iweb3.fnusa.cz/pro-pacienty-a-navstevy/pracoviste/ambulance-3-2/

https://www.fnbrno.cz/neurologicka-klinika/k1471

https://www.fnbrno.cz/klinika-detske-neurologie/k1455

https://www.fnbrno.cz/psychiatricka-klinika/k1484

https://www.ceitec.cz/vyzkum-mozku-a-lidske-mysli/rp8

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu Neurovědy bude schopný pokračovat v akademické kariéře jako odborný asistent v konkrétní studované specializaci (Psychiatrie, Neurologie, Neurovědy), s perspektivou navazujícího habilitačního a jmenovacího řízení v uvedených oborech. Uplatní se tedy jako akademický pracovník lékařské fakulty a dále v hraničních biotechnologických, humanitních a sociálních oborech. Dále může pokračovat ve vědecké kariéře v pozici postdoktoranda v neurovědních laboratořích výzkumných institucí. Vzhledem k excelentnímu technologickému a personálnímu zázemí programu je pravděpodobné působení v zahraničních výzkumných skupinách.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška proběhne v červnu 2023.

Kritéria hodnocení

Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Neurovědy? Zeptejte se na program-25572@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info