Informace o projektu
Účinnost a bezpečnost vysazení inhibitorů tyrozinkináz po dvoustupňové redukci jejich dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií (Prospektivní akademická multicentrická studie fáze II - HALF)

Kód projektu
NU22-03-00136
Období řešení
5/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 4
Fakultní nemocnice Brno
Ústav hematologie a krevní transfuse Praha 2 - Nové Město

Remise bez nutnosti terapie (treatment-free remission, TFR) se stala novým cílem léčby pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) poté, co byla její proveditelnost a bezpečnost potvrzena řadou klinických studií i zkušeností z klinické praxe. Obvykle náhlé vysazení inhibitorů tyrozinkináz (TKI) je však úspěšné jen u cca poloviny pacientů, u zbývajících pak může ukončení léčby způsobit nepříjemné příznaky syndromu z vysazení až ve 30 % případů. Setrvalá hluboká molekulární odpověď (DMR) jako předpoklad pokusu o vysazení je dosahována jen u 20-40 % všech pacientů s CML, většina z nich je tudíž stále odkázána na dlouhodobou, nákladnou léčbu, zatíženou rizikem i velmi závažných nežádoucích účinků. Dosud také nebyl identifikován žádný robustní klinický ani biologický prediktor úspěšného vysazení. Předkládaný projekt multicentrické akademické studie fáze II (HALF) představuje originální koncept postupné dvoufázové redukce dávky TKI (tj. na polovinu standardní dávky v prvním půlroce a s následným podáváním této již redukované dávky ob den ve druhém půlroce studie) před jejich vlastním vysazením s ambicí i) zvýšit podíl pacientů dosahujících úspěšné TFR, ii) snížit výskyt a/nebo závažnost projevů syndromu z vysazení, iii) identifikovat klinické a biologické faktory asociované s úspěšnou TFR, včetně korelace dosud neprobádaných aspektů ve vztahu k TFR (somatické mutace, farmakokinetická analýza, apod.), iv) realizovat unikátní, dosud neprovedenou, vysazovací studii v celonárodním měřítku díky účasti všech center specializované hematologické péče v ČR, a v neposlední řadě v) potvrdit účinnost a bezpečnost postupné a ve svém důsledku výrazné redukce dávky TKI jako pro většinu pacientů přijatelné a optimální alternativy úplného vysazení, což vi) přinese redukci ekonomických výdajů jak na samotnou léčbu, tak na řešení situací souvisejících s nežádoucími účinky terapie.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info