Proteiny odpovědné za špatnou terapeutickou odpověď metastatických nádorů ledvin na léčbu tyrosinkinasovými inhibitory

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

BOUCHALOVÁ Pavla ŠIMONÍK Jan POTĚŠIL David LAPČÍK Petr PODHOREC Ján JANÁČOVÁ Lucia HORA Milan HLOBILKOVÁ Alice POPRACH Alexandr POPOVICI Vlad FIALA Ondřej BOUCHAL Pavel

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Metastatický karcinom ledvin (mRCC) je nádorové onemocnění s velmi špatnou prognózou. Řada pacientů s mRCC je léčena tyrosinkinázovými inhibitory (TKI), avšak mnoho z nich na tuto léčbu neodpovídá dostatečně. V současné době chybí molekulární markery, které by umožnily identifikovat pacienty, u nichž tato terapie nebude účinná a kteří by případně benefitovali z alternativní léčby (imunoterapie, zařazení do klinické studie). Cílem studie bylo na základě proteomové analýzy nové generace identifikovat proteiny resp. proteinové panely, které by mohly sloužit jako prediktivní markery špatné odpovědi na TKI. Byla provedena proteomová analýza souboru 75 mRCC tkání od pacientů léčených TKI sunitinibem a pazobanibem v 1. linii, z nichž 42 neodpovídalo na léčbu, a 17 přilehlých nenádorových tkání, a to pomocí hmotnostní spektrometrie s datově nezávislým sběrem dat (DIA-MS) na hmotnostním spektrometru QExactive HF-X (Thermo Fisher Scientific). Bylo kvantifikováno 6183 proteinových skupin (Qvalue<0,01). Z proteomických dat byl zkonstruován klasifikátor s prediktivním potenciálem zahrnující 10 vybraných proteinů a dále byl vybrán transmembránový glykoprotein GPNMB, který vykazoval zvýšenou hladinu u nádorů neodpovídajících vs. odpovídajících na léčbu TKI a který by mohl sloužit jako potenciální diagnostický a terapeutický cíl. Pomocí metody CRISPR/Cas9 byla připravena buněčná linie 786-0 odvozená z renálního karcinomu s umlčeným GPNMB genem, u níž bylo potvrzena delece 10 bp vedoucí k frameshiftu a vnesení stop kodonu, i snížená hladina proteinu GPNMB pomocí western blotu s imunochemickou detekcí. Vliv snížení hladiny GPNMB byl následně studován ve „scratch“ migračních experimentech, přičemž výsledky ukázaly sníženou migrační schopnost oproti rodičovské linii 786-0. Pro rutinní stanovení GPNMB a proteinového panelu byla zavedena metodika cílené proteomiky (SRM) a pro GPNMB rovněž imunohistochemické barvení na tkáňových řezech. Lze shrnout, že proteomová analýza na bázi DIA-MS umožňuje identifikovat nové potenciální diagnostické a terapeutické cíle mRCC, přičemž zvýšená hladina GPNMB souvisí se špatnou odpovědí mRCC pacientů na léčbu TKI a vyšší migrační kapacitou nádorových buněk. Práce byla řešena v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR č. NV19-08-00250. Všechna práva vyhrazena. Podporováno projektem Národní ústav pro výzkum rakoviny (Program EXCELES, ID: LX22NPO5102) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info