AZV

Vyhlášeny výzvy pro rok 2024

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2027 .

Podpořeny budou projekty aplikovaného výzkumu (řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví). Zásadním kritériem je jednoznačné zaměření výsledku na využití ve zdravotnictví, aplikovatelnost výsledku a jeho jednoznačně prokazatelný dopad do klinické praxe.

Program je členěn na dva podprogramy:

Podprogram 1: řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, která v době podání návrhu projektu má akademický titul Ph.D. jeho ekvivalent či vyšší.

Podprogram 2:řešitelem může být jen fyzická osoba zabývající se výzkumem, u které v roce podávání návrhu projektu do veřejné soutěže uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získá nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu. Pokud navrhovatel pobýval na mateřské nebo rodičovské dovolené, prodělal dlouhodobou nemoc, případně z obdobných objektivních důvodů přerušil vědeckou kariéru, časový limit 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu se o tuto dobu zvyšuje. Tyto skutečnosti (udělení titulu, rodičovská dovolená apod.) dokládá navrhovatel prostřednictvím čestného prohlášení.
Výše možných uznaných nákladů projektu je limitována finanční částkou 7 mil. Kč.

Formuláře: žádosti jsou dostupné on-line v aplikaci ISPV. Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet. Pokud uživatelský účet v ISPV nemáte, je potřeba zažádat o jeho zřízení Veroniku Weissovou. Podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je uvedení „ORCID iD“ osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv., bližší info zde.

Příprava projektu

V případě Vašeho zájmu o podání projektu, prosím, kontaktujte kolegyně z Oddělení projektové podpory nejpozději do 9. 6. 2023. Informace k ekonomické části poskytuje Eva Vrábelová, k nastavení personalistiky Alena Krejčiříková, s věcnou částí a administrativou Vám poradí Veronika Weissová. Pokud v projektu plánujete nákup investic, oznamte to, prosím, Evě Vrábelové nejpozději do 9. 6. 2023.

Kolegyně budou průběžně provádět kontrolu projektů přímo v aplikaci ISVP, proto Vás žádáme, po založení projektu, o přiřazení role "Editora" u vašeho návrhu projektu v záložce „Pověřené osoby“ Veronice Weissové.

Fakultní deadline je 22. 6. 2023. Vyhlášení výsledků proběhne v únoru příštího roku. Financované projekty, které uspějí v hodnoticím procesu, budou řešeny od května 2024.

Semináře

29. 5. 2023 (online; 11:00-12:30) Interní seminář pro vědecké pracovníky v angličtině upřesňující pravidla pro podání projektů, registrace zde.

7. 6. 2023 REGON , který bude věnován nové výzvě VES 2024, a kterého se bude účastnit prof. A. Šedo (člen předsednictva AZV), tajemnice panelů Ing. I. Vrbíková a právnička JUDr. I. Reichová.

Etická komise

Podklady pro vyjádření Etické komise zasílejte, prosím, emailem tajemnici komise Michaele Vaňharové nejpozději do 12. 6. 2023. Kompletní informace a formulář žádosti naleznete na webových stránkách Etické komise. Projekt, který bude etické komisi předložen již musí být založen (rozpracován) v systému ISEP.

Další informace

Projektové návrhy musí být, kromě oficiálního systému Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky ISVP, evidovány v interním systému MU ISEP - Editor návrhů projektů. Se zadáním projektu do systému Vám bude nápomocná Veronika Weissová. Finálním datem pro vložení kompletních údajů o projektu do systémů ISEP a ISVP je 22. 6. 2023. Následuje schvalovací proces na LF MU. Po jeho ukončení budou schválené návrhy projektů odeslány prostřednictvím datové schránky Agentuře pro zdravotnický výzkum České republiky. Tuto agendu zajišťuje Veronika Weissová.

Dokumenty

Kompletní informace o výzvě včetně zadávací dokumentace naleznete na webu AZV ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info